Foto Landgebruik volgt het watersysteem op landgoed ’t Medler, (Gld.), januari 2023. Bron: G. Harmsen, waterschap Rijn en IJssel

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2024 (DP2024) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het DP2024 staat de voortgang van de plannen en de uitvoering van het nationaal Deltaprogramma.

Deltacommissaris Peter Glas roept in zijn advies bij het Deltaprogramma 2024 om tempo te blijven maken en ook op termijn voldoende geld te reserveren voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. 'Nederland is één groot mensgemaakt water- en bodemsysteem. Dit op orde krijgen en in balans houden verdraagt geen uitstel. Dat betekent dus vaart maken en grenzen stellen aan het ruimtegebruik en watergebruik. Dat betekent ook scherpere keuzes maken over waar we wel en niet bouwen, waar we ruimte creëren om water op te slaan voor droge perioden en waar we ruimte reserveren voor toekomstige dijkversterkingen. Goed waterbeheer stelt eisen maar biedt ook prachtige kansen. Als we het goed doen wordt ons land er veiliger, duurzamer en ook echt mooier van.'

Veel van die keuzes moeten gemaakt worden in de regio, waar alle grote urgente opgaven samenkomen: woningbouw, stikstof en natuur, de energietransitie, klimaatadaptatie. Allemaal transities die om verschillende redenen in rap tempo tot stand moeten komen en een beslag doen op onze ruimte. Omdat alles met alles samenhangt en de ruimte beperkt is, moeten de oplossingen en de benodigde ruimte zo veel mogelijk meerdere opgaven dienen. Bij het verbinden van opgaven, ook buiten het waterdomein, blijkt het principe van Water en Bodem Sturend een bruikbare onderlegger die op draagvlak kan rekenen.

Extra routes voor een klimaatbestendige toekomst

Nederland heeft met het Deltaprogramma een wereldwijd uniek samenwerkingsverband om ons land veilig en klimaatbestendig te houden, maar het wordt steeds duidelijker dat we het netwerk moeten verbreden naar actoren buiten de overheid. Om voldoende vaart te (blijven) maken, wil het Deltaprogramma extra routes inslaan voor een klimaatbestendige toekomst. De partners binnen het Deltaprogramma zetten in op het vergroten van de bijdrage van de financiële sector, het ondersteunen van de samenwerking op Europees niveau en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit tussen generaties. Vaart maken is nodig om voor de komende generaties een veilig en leefbaar Nederland achter te laten: ‘Nu voor Later’

Lees het Deltaprogramma 2024 via de website.