Foto Twee jongens spelen bij de rivier de Waal vlakbij de Martinus Nijhoffbrug in Zaltbommel. Bron: Tineke Dijkstra

Locatie van het Nationaal Deltacongres bekend

Het vijftiende Nationaal Deltacongres vindt plaats in de Kunstlinie in Almere. Zo’n 1.200 deelnemers zijn welkom op donderdag 14 november 2024. De deltacommissaris initieert elk jaar het Nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het Deltaprogramma. 

Met Kunstlinie Almere heeft het Deltacongres dit jaar een mooie locatie aan het (Weer)water. Het grootste cultuurhuis van Flevoland biedt ruimte voor een programma met volop sessies en workshops – voor en door de deltacommunity. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Noteer nu alvast donderdag 14 november 2024 in de agenda! De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma en de mogelijkheid om te registreren volgt na de zomer.
 

Deltaprogramma 2025 op Prinsjesdag 2024

Op Prinsjesdag, 17 september, komt Deltaprogramma 2025 uit. Hoe komt het Deltaprogramma 2025 tot stand en wat is de stand van zaken? De afgelopen periode is door de deelprogramma’s, overheden en deltacommissaris hard gewerkt aan het voorstel voor Deltaprogramma 2025 en is het voorstel door de Stuurgroep Deltaprogramma besproken. In juli staat het voorstel van de deltacommissaris op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Water. Daarna volgt bespreking in het kabinet. Op Prinsjesdag biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2025 aan de Tweede en Eerste Kamer aan. Daarmee is het onderdeel van de begrotingsbehandeling van het Deltafonds.

Speciale aandacht krijgt de deelregio Centraal-Holland die nu ook formeel onderdeel uitmaakt van in het Nationaal Deltaprogramma. Dat is onder meer te danken aan de bezielende leiding van de kwartiermakers Ard Wolters en André Bol. Deze regio komt nu in een andere fase die ook een andere (aan)sturing vraagt. Met dank aan Ard en André voor hun geweldige inzet komt er nu  een nieuwe leiding voor het programma Centraal-Holland. Willemijn Streutker (waterschap Amstel Gooi en Vecht) en Corien de Vries-Kuiper (Rijkswaterstaat) gaan vanaf 1 juli het programmamanagement vormgeven. Willemijn wordt eindverantwoordelijk programmamanager en eerste aanspreekpunt voor het programma. 

In de Waterwet is vastgelegd dat de deltacommissaris jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma uitbrengt. De deltacommissaris komt tot dit voorstel in samenspraak met de samenwerkingspartners in het Deltaprogramma: rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Ook kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en gebruikers denken actief mee.  

NL2120: een project naar aanleiding van Nationaal Groeifonds

Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 investeert in onderzoek naar natuurlijke oplossingen (nature-based solutions). Het doel is klimaateffecten op te vangen, biodiversiteit te herstellen en tegelijkertijd het productievermogen te behouden en brede welvaart te versterken. 

Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in lopende gebiedsprojecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, veenweidengebied en stad. Binnen deze projecten leren betrokken partijen over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke transitieprocessen. Het voorstel versterkt het ondernemerschap in verschillende grondgebonden bedrijfssectoren en vergroot de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven in de internationale markt op het terrein van klimaatadaptatie, water en landbouw. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienden het voorstel in namens het consortium NL2120. Het consortium bestaat uit kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, groene maatschappelijke organisaties en overheden. Het Nationaal Groeifonds heeft aan het project € 110 miljoen toegekend

Klimaatadvies Rli: 'Anticipeer bij ruimtelijke keuzes op klimaatverandering'

Op 12 juni 2024 bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ uit. Het advies werd aangeboden aan de demissionaire ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het advies doet de raad aanbevelingen over hoe de overheid kan sturen op een ruimtelijke ordening die past bij een veranderend klimaat.

Klimaatverandering heeft grote ruimtelijke gevolgen en vraagt om andere ruimtelijke keuzes dan tot nu toe. Maatregelen om Nederland waterveilig te houden, voor wateroverlast te behoeden en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen, vragen om extra ruimte. Ook hoe we de ruimte gebruiken, voor wonen, werken, landbouw, energie en natuur, zal veranderen. Overheden, burgers en bedrijven houden hier nu nog onvoldoende rekening mee. In het advies doet de Rli vier aanbevelingen om klimaatverandering goed te betrekken bij ruimtelijke keuzes:

  1. Stimuleer de samenleving om zelf klimaatbestendige ruimtelijke keuzes te maken. 
  2. Neem meer ruimtelijke keuzes met een tijdelijk karakter.
  3. Toets alle ruimtelijke overheidsplannen en besluiten op hun houdbaarheid in het licht van klimaatverandering.
  4. Stel een programma op om tijdig vitale keuzes te maken over de toekomstige waterhuishouding van Nederland.

Lees meer over het advies van Rli

Zoetwaterbrief: ‘Zoetwaterstrategie niet langer toereikend’

Om Nederland in 2050 beter weerbaar te maken tegen droogte en zoetwatertekort, moeten we anders met ons zoete water omgaan. Op dit moment gebruiken we het beschikbare water zo efficiënt mogelijk, maar in de toekomst zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. Dat meldde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat eind mei in een brief aan de Tweede Kamer.

In het Deltaprogramma Zoetwater werken Rijk en regio samen om het zoetwatertekort te beperken en Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte. Tot nu toe draaide de aanpak vooral om het optimaliseren van het watersysteem. Bijvoorbeeld maatregelen nemen bij stuwen en sluizen, zodat het zoete water niet meteen wegstroomt als deze opengaan.

Maar deze zoetwateraanpak is niet langer toereikend. Het is dan ook noodzakelijk dat alle overheden in beeld brengen hoe ze de toekomstige zoetwatervraag in evenwicht brengen met het wateraanbod. Daarnaast moeten overheden belangrijke afwegingen gaan maken in hun ruimtelijke plannen, zoals:

  • Soms moet worden gekozen voor minder watergebruik;
  • Soms moet een hoger zoutgehalte in bepaalde gebieden worden geaccepteerd;
  • Soms zijn schutbeperkingen noodzakelijk, waardoor de scheepvaart minder vaak door sluizen heen kan;

Lees meer over de zoetwaterstrategie op de website van Nationaal Deltaprogramma.

Eilanders aan het woord: Kimani Kitson-Walters en Anna Maitz van Sint Eustatius

In het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Het wordt warmer, periodes van droogte nemen toe en als er regen valt, dan valt er veel meer in kortere tijd. Bovendien worden orkanen krachtiger. Hoe moeten de eilanden zich hieraan aanpassen? Wat gebeurt er om de eilanden en eilandbewoners voor te bereiden op de toekomst? In de rubriek ‘Eilanders aan het woord’ van Klimaatadaptatie Nederland vertellen bewoners van verschillende eilanden en met verschillende expertises over hoe zij tegen klimaatverandering en klimaatadaptatie aankijken.

In dit eerste interview maak je kennis met Kimani Kitson-Walters en Anna Maitz. Kimani is beleidsadviseur Landbouw, Natuur en Milieu op Sint Eustatius. Anna is en programmamanager van het NEPP (het Natuur- en Milieubeleidsplan) op Sint Eustatius.

Lees het interview met Kimani en Anna op de website van Klimaatadaptatie Nederland.