Foto Peter Glas. Bron: Phil Nijhuis

Het Deltaprogramma is een nationaal programma: van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Overheden werken hierin nauw samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Samen zetten we ons in om de toenemende gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Zodat we hier in 2050 en ver daarna veilig en in welvaart kunnen blijven leven. Goed georganiseerd waterbeheer en een sturende rol voor water en bodem bij alle ruimtelijke opgaven zijn daarvoor cruciaal. Water stelt grenzen maar biedt ook kansen. Ik ben ervan overtuigd dat als we dit goed doen ons land er ook echt mooier van wordt.

Een jaar geleden riep ik als deltacommissaris op Prinsjesdag de partijen die actief zijn in het ruimtelijke domein en de betrokken ministeries op om de maatschappelijke opgaven van deze tijd met elkaar te verbinden. De transities op het gebied van natuurherstel, landbouw, de woonopgave en de energie-transitie hangen immers samen met de doelen van het Deltaprogramma. Zo vergt natuurherstel op de zandgronden herstel van de grondwaterstanden en waterkwaliteit. En nu we geconfronteerd worden met steeds toenemende weersextremen is het belangrijk dat we bij de bouw van de woningen en nieuwe wijken groen en blauw een plek geven zodat we het te veel aan water kunnen opvangen en verkoeling kunnen bieden als het heter wordt. 

'Natuurlijk kunnen de belangen wel eens schuren, maar ik zie vooral ook kansen.'

Ik zie dat we er - over en weer - steeds beter in slagen bruggen te slaan tussen de verschillende partijen die actief zijn in het ruimtelijke domein. Natuurlijk kunnen de belangen wel eens schuren, maar ik zie vooral ook kansen. We hebben elkaar wat te bieden en elkaar nodig. Samen kunnen we verder komen.

In deze Deltanieuws Special treft u mooie voorbeelden aan van projecten waarbij de verschillende partijen de handen ineen hebben geslagen. Ze illustreren dat het meerwaarde heeft als de opgaven met elkaar worden verbonden. Voor mij is het een bevestiging dat samenwerking in de praktijk waardevol en cruciaal is en dat we er nog meer op in moeten zetten. Laat de artikelen over deze projecten en initiatieven, van de woningbouw Bornsche Maten tot de ontwikkeling van de klimaateffectatlas van ProRail voor iedereen een inspiratie zijn. Het kan: ga het nu ook doen! 

Ik wens u veel leesplezier.