Foto Nijmegen in de zomer. Op de foto de kant van de rivier. Door de langdurige droogte en hoge temperaturen is de waterstand laag. Bron: Flip Franssen

Edwin van der Strate over de Menukaart Hitte

Wat kunnen gemeenten doen om zich voor te bereiden op toenemende hittegolven? Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie doet de omroep om het thema hitte mee te nemen in een stresstesten en risicodialogen. Om hier inzicht in te krijgen is, in opdracht van ministerie van BZK,  de ‘Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving’ ontwikkeld. Op deze menukaart is in een oogopslag te zien welke stappen gemeenten kunnen zetten en welke maatregelen zij nu al samen met andere partijen kunnen nemen om hittebestendig te worden. Edwin van der Strate, manager Klimaatadaptatie bij adviesbureau TAUW, vertelt over het belang van de menukaart.

Portret Edwin van der Strate
Edwin van der Strate Bron: TAUW archief

Edwin van der Strate is manager Klimaatadaptatie bij advies- en ingenieursbureau TAUW. Van der Strate richt zich vooral op strategische en beleidsmatige trajecten (voeren van risicodialogen en opstellen van adaptatiestrategieën), waarbij hij zich inzet om de koppeling te maken tussen beleidsmatige vraagstukken en praktijkkennis en daarmee te komen tot uitvoerbaar beleid.

Op welke concrete manieren wordt er samengewerkt met (de thema's van) het Deltaprogramma?

‘Samen met BZK, RVO, Klimaatverbond en &Flux kozen we bewust voor de drie thema's: gezondheid, gebied en gebouw. De Menukaart Hitte gaat over het hittebestendig inrichten van Nederlands gebouwde omgeving. Bij het ontwikkelen van de menukaart stelden we een aantal vragen, bijvoorbeeld wat gebeurt er in en rondom een gebouw als de hitte toeneemt? Wat gebeurt er met de gezondheid van bewoners? Binnen de menukaart kijken we dus niet alleen naar het gebied rondom de bebouwde omgeving, maar ook naar het gebouw (de binnenruimten) en gezondheid en gedrag van bewoners.’

'Met de menukaart kunnen gemeenten zien welke hitte-effecten er optreden op gezondheids-, gebouw- en gebiedsniveau. Dit kunnen allerlei soorten effecten zijn, bijvoorbeeld scholen, kinderopvangen en verpleeghuizen die te veel en te snel opwarmen waardoor veel (kwetsbare) bewoners mogelijk gevaar lopen, of de horeca die afnemende klandizie ondervindt tijdens hete periodes en de leefbaarheid die daalt in de stad door hitte.'

'Daarnaast laat de menukaart alle maatregelen zien die een gemeente, in samenwerking met partners, nu al kan nemen. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen als: nachtventilatie in woningen, inwoners informeren hoe zij hun woning koel kunnen houden en het opstellen van een lokaal hitteplan met daarin afspraken hoe thuisblijvende kwetsbare bewoners ondersteund worden.'

Wat is de meerwaarde van de Menukaart/de pilot?

'Gemeenten konden zich aanmelden voor een pilot, waarbij er gedurende zes maanden gewerkt werd met de menukaart. Uit alle aanmeldingen werden tien gemeenten geselecteerd. Voor elke gemeente is een startbijeenkomst georganiseerd en vervolgens een tweede werksessie  bij elke gemeente op eigen locatie waar ze allereest hebben geprioriteerd wat de belangrijkste knelpunten zijn waaraan ze willen werken en in de tweede werksessie projecten met oplossingen en maatregelen hebben bedacht. De leerpunten uit dit pilottraject worden nu gebruikt om tot een werkzame aanpak te komen die voor alle gemeenten bruikbaar is.'

Deel van de Menukaart Hitte
Gemeenten kunnen het document Menukaart Hitte gebruiken in hun eigen organisatie. Bron: RVO

‘Voor mij was het een grote meerwaarde dat veel verschillende mensen deelnamen aan de werksessies. Tijdens die bijeenkomsten ontstonden interessante gesprekken over de aanpak van hittestress, en het was mooi om te zien dat de bewustwording hierover groter werd. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisaties, maar ook bij woningcorporaties en bij de mensen die zich bezighouden met het beheer van openbare ruimte. Ook wordt er een aanbod gedaan om in gesprek te gaan met een rijksambtenaar vanuit het ministerie van BZK om dan over het verloop van de pilot, de resultaten en hoe gemeentes verder willen met de aanpak over hittestress. Ik merkte dat gemeenten het fijn vinden dat er vanuit een hogere bestuurslaag aandacht is en actief wordt meegedacht. De kans dat het gebruik en het doel van de menukaart breder gedragen wordt binnen een gemeente, is daardoor groter.’

Wat zijn de grootste uitdagingen?

'We wilden de gemeenten concrete maatregelen meegeven over hoe je hittestress aanpakt, maar de vraag was hoe we dat gingen doen. Hoe wordt dat weergegeven op de menukaart en welke partijen hadden we hierbij nodig? Dankzij de werksessies kwamen allerlei ideeën naar voren, zoals samenwerkingen met woningcorporaties en waterschappen, maar ook met vervoersbedrijven als het gaat om schaduwplekken bij bushalten. Supermarkten werden ook genoemd als locaties om koffiehoekjes in te richten in een supermarkt, waar mensen tijdens een hittegolf even kunnen afkoelen.'

'Uiteindelijk beschreven we niet alleen de belangrijkste maatregelen op de menukaart, maar ook de gevolgen van hittestress en wanneer een gemeente echt ‘hitteproof’ is. Sommige maatregelen zijn nog niet breed van toepassing toegepast bij bepaalde gemeenten, of de werking is nog niet te kwantificeren maar uit praktijkervaringen weten we dat er wél effect is.  bijvoorbeeld omdat ze (nog) niet ingevoerd zijn bij gemeenten. Daarom besloten we met kleurcodes te werken, zo betekenen rode maatregelen dat deze (nog) niet in beeld zijn bij de meeste gemeenten, oranje maatregelen betekent dat het effect ervan nog niet duidelijk is en groene maatregelen worden ontwikkeld en/of al toegepast bij meerdere gemeenten.'

Welke tips geef je mee aan mensen die iets soortgelijks op willen zetten?

'Durf collega’s en andere leden uit jouw netwerk te betrekken bij jouw plannen. Neem contact met hen op en vraag ze om jou te helpen en hun kennis te delen, om zo samen hittestress aan te pakken. Op die manier zijn we goed voorbereid bij de volgende hittegolf. Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord tijdens de werksessies die we hebben georganiseerd en bij bijna iedere gemeente waren minimaal 20 mensen aanwezig vanuit gebied, gebouw en gezondheid die allemaal heel enthousiast waren.'

'Verder heb ik gemerkt dat het aanbieden van procesondersteuning, zoals nu door BZK gefaciliteerd, gemeenten enorm helpt om stappen te zetten en in actie te komen. En ik hoop dat die ondersteuning ook voor het vervolg van de menukaart door de BZK en de (staf) Deltacommissaris gecontinueerd kan worden. Want juist dat eerste stapje dat we nu gezet hebben, helpt om energie en een beweging op te zetten waarmee we nu merken dat pilot gemeenten verder gegaan en het vervolg ook zelf oppakken.'

In de praktijk: gemeente Doetinchem en gemeente Middelburg aan de slag met een integraal hittebeleid

Gemeente Doetinchem is een van de tien gemeenten die deelnam aan de pilot van Menukaart Hitte. Rudie Tempels, adviseur Klimaat en water bij gemeente Doetinchem vertelt: “De komende periode verwerken we de uitkomsten van de pilot in een hitteprogramma voor gemeente Doetinchem. Dit programma laten we dan door het college van burgemeester en wethouders (B&W) vaststellen en daarnaast wordt de gemeenteraad ook geïnformeerd. Verder is er in juli 2023 is het lokaal hitteplan vastgesteld door het college van B&W. Dat is een van de projecten die uit de pilot naar voren is gekomen. Dit Hitteplan wordt tussen november 2023 en maart 2024 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.”

Het doel van het lokale hitteplan is om (kwetsbare) doelgroepen, instellingen en zorgverleners tijdig te informeren op aanhoudende hitte. Het plan bestaat uit vier verschillende fasen waarbij afspraken worden gemaakt over de communicatie voor (kwetsbare) inwoners en informatie verspreid wordt. Ook wordt het lokaal hitteplan uitgebreid geëvalueerd. 

Het lokaal hitteplan van Doetinchem heeft in een aantal belangrijke uitgangspunten namelijk:


1. De communicatie is gericht op alle inwoners van de gemeente, maar vooral bestemd voor kwetsbare inwoners. 
Het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van een hittegolf omdat deze, voornamelijk voor kwetsbare groepen, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 

2. Het lokale hitteplan sluit aan op het Nationaal Hitteplan. 
Hierdoor is steeds de meest recente informatie beschikbaar en ook de adviezen vanuit de GGD en het RIVM. 

3. Eigen verantwoordelijkheid van (externe) partijen staat voorop. 
Veel externe partijen, zoals scholen en verpleeghuizen, hebben al hitteprotocollen (bijvoorbeeld via een brancheorganisatie en/of op basis van een wettelijke verplichting) en rechtstreeks toepasselijk advies beschikbaar vanuit de GGD of het RIVM. Uitgangspunt is dat deze informatievoorziening goed verloopt. De gemeente en GGD staan klaar voor vragen en ondersteuning als dit nodig is.

Meer informatie

De Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving helpt gemeenten om een integraal hittebeleid te ontwikkelen op drie thema's: gezondheid, gebied en gebouw. De aanpak is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met het Klimaatverbond, TAUW en &Flux. De menukaart bestaat uit verschillende maatregelen die een gemeente kan toepassen, en bij elke maatregel staan uitvoeringstips. 

Op de website van het RVO leest u alle (proces)stappen die bij de Menukaart Hitte horen. Ook kunt u op de website meer lezen over de huidige wet- en regelgeving rondom hitte.

Heeft u verbetersuggesties voor deze menukaart, bijvoorbeeld nieuwe hitte maatregelen, dan kunt u uw suggesties sturen naar klimaatadaptatie@rvo.nl.