Foto Petje op, petje af tijdens sessie over Ruimtelijke adaptatie. Bron: Martijn Beekman

Het middagprogramma bestaat uit acht sessies en zestien workshops. Van iedere sessie is een verslag gemaakt. Klik op ‘lees meer’ voor de volledige tekst. Over de workshops is een apart verslag gemaakt. 

Nederland AAA-klimaatbestendig

Een integrale aanpak van klimaatadaptatie vereist nauwere publiek-private samenwerking. Overheid en bedrijfsleven moeten samen de financieringskloof overbruggen, beslissen waar en hoe te bouwen, hoe te financieren. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Daarover spreekt gespreksleider Maarten Bouwhuis tijdens deze sessie met vertegenwoordigers van zowel de publieke als de private (financiële) sector.

Lees meer

Van ambitie naar uitvoering: een veilige en natuurinclusieve Nederlandse delta

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) hebben veel raakvlakken. Hoe kunnen beide initiatieven elkaar versterken? Dat bespreken experts aan de hand van ‘ontwerpschetsen’ voor de IJssel-Vechtdelta en het Waddengebied.

Lees meer

Schouders onder een klimaatbestendig Nederland

Waterbeheerders kunnen richting geven aan klimaatadaptatie, maar hebben bedrijven en industrie daarbij nodig. René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het ministerie van IenW, en Mireille Götz, programmamanager Klimaatadaptatie bij Rijkswaterstaat, gaan daarover in gesprek met drie ondernemers én met het publiek. 

Lees meer

Een nieuwe DPRA-cyclus: de impuls(regeling) voorbij

De impulsregeling klimaatadaptatie loopt af op 31 december. Met deze regeling kunnen werkregio’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) projecten financieren. Wat heeft de regeling gebracht en wat is er nodig om klimaatadaptatie in de werkregio’s te versnellen? Dat is onderwerp van gesprek in deze sessie.

Lees meer

Wat leert het Kennisprogramma Zeespiegelstijging ons?

Op de dag van het Deltacongres verschijnen de tussenresultaten van het Kennisprogramma Zeepspiegelstijging. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd. Moeten we ons zorgen maken over zeespiegelstijging? Waarmee zijn we nu al goed op weg en wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst? Daarover gaan de drie sprekers in gesprek met zes panelleden en met het publiek. 

Lees meer

Water als drager van de transitie in veenweidegebieden: wie krijgt hoeveel?

Het Friese veenweidegebied staat onder grote druk. Het tegengaan van verzilting vraagt om veel zoetwater, dat steeds schaarser wordt. Bovendien daalt de bodem door veenoxidatie: een proces dat onomkeerbaar is. Er zijn dus ingrijpende maatregelen nodig. Maar hoe krijg je die van de grond? Kiezen we voor dwang of voor overleg? Of moet er eerst een beter perspectief voor de boeren komen?

Lees meer

Synergie in klimaatadaptatie: hoe gemeenten samenwerken aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst

We moeten ons sneller aanpassen aan klimaatverandering, maar ook de woonopgave en de energietransitie vragen om een snelle aanpak. “Het zijn de gemeenten die praktische afwegingen maken tussen al deze opgaven”, stelt sessieleider Jody van Diemen. Leeuwarden en Groningen laten zien hoe ze dat doen. 

Lees meer

De grote verbouwing van Nederland: hoe doen we dat klimaatadaptief?

Vóór 2030 wil demissionair minister Hugo de Jonge 900.000 woningen laten bouwen. En ook daarna zal er flink gewerkt moeten worden om aan de woningvraag te voldoen. Waar moeten al die woningen komen? En hoe worden ze klimaatbestendig? Aan de hand van drie pitches gaat de zaal hierover in gesprek.

Lees meer