Foto Een visualisatie van de ambitie Zuidwestelijke Delta. Bron: Zuidwestelijke Delta

De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Een klinkende ambitie, maar hoe pak je dat aan? Hiervoor voert de Zuidwestelijke Delta het gesprek met “streekholders” over keuzes en dilemma’s, werkt aan een stevig kennisprogramma, leert van praktijkinnovaties via pilots en ambitieuze projecten en vervult een platformfunctie voor het delen van al die kennis: zowel binnen Nederland als daarbuiten. Voor het perspectief op de Zuidwestelijke Delta van de toekomst worden de ambities van het gebied gevisualiseerd. Deze helpen en inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over gebiedsgerichte oplossingen.

De Zuidwestelijke Delta organiseerde voor de zomer de eerste drie van een serie platformbijeenkomsten om samen na te denken over een klimaatbestendige delta. Op 12 juni over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, op 30 juni de jaarlijkse werkconferentie en op 12 juli een platformbijeenkomst die volledig in het teken stond van de bijdrage die innovatie kan doen aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta. Ook in het najaar en volgend jaar staan er platformbijeenkomsten op het programma. Doel: kennis, visies en ideeën uitwisselen, plannen maken voor pilots en projecten en samenwerkingen stimuleren.

‘Klaar zijn als de zeespiegel stijgt’

Hagar Roijackers, voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en gedeputeerde van provincie Noord–Brabant, benadrukte tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta de noodzaak om aan de slag te gaan: ‘De klimaatverandering komt keihard op ons af. Het urgentiebesef groeit. Besluiten over waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, ecologie en economie zijn hard nodig om onze regio voor te bereiden op de effecten van de klimaatverandering.’ Deltacommissaris Peter Glas en Anita Pijpelink, gedeputeerde van provincie Zeeland, vulden via een videoboodschap aan: ‘Denk na wat je kunt doen in je eigen omgeving. Laten we nu in actie komen, zodat we klaar zijn als de zeespiegel stijgt.’

Bekijk hier de video van Peter Glas en Anita Pijpelink.

Hagar Roijackers op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta
Hagar Roijackers op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta. Bron: Zuidwestelijke Delta

Het verhaal van de ambitie

Een animatie vertelt het overkoepelende verhaal van de ambitie voor de Zuidwestelijke Delta. De opbrengst van de platformbijeenkomsten is vastgelegd in een serie visuals, in dezelfde stijl en via de verhaallijn van de ambitie. Deze visuals helpen de gebiedsopgaven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 concreet en tastbaar te maken. Ook geven ze een steeds beter beeld van de handelingsperspectieven en dilemma’s van de huidige strategie voor de Zuidwestelijke Delta. En vormen ze de basis voor het maken van keuzes. Ook bij alle bijeenkomsten en gebiedssessies die nog volgen worden nieuwe visuals gemaakt. Deze worden steeds verder aangevuld en aangescherpt, zowel op inhoud als op gebiedsniveau. De kracht is dat de inhoud komt uit het gesprek met de regio. Wat vinden de mensen die wonen, werken en leven in het gebied belangrijk, hoe zien zij de toekomst van de delta?

Bekijk hier de animatie van de ambitie.

In workshops aan de slag met de ambitie op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta
In workshops aan de slag met de ambitie op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta. Bron: Zuidwestelijke Delta
Opbrengst in mini-visuals, live getekend op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta
Opbrengst in mini-visuals, live getekend op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta. Bron: Zuidwestelijke Delta

‘Ga aan de slag’

De bijeenkomsten leverden naast volop positieve reacties veel bereidheid op om mee te werken aan het vervolg. Paul de Beer, manager Programma Zuidwestelijke Delta: ‘Alle belangstelling, energie, ideeën en zin om samen aan de slag te gaan voor een klimaatbestendige delta inspireren ons om met alle partners de volgende stappen te maken. Iedereen geeft aan: ga aan de slag, ga “doen”, ga experimenteren. Ik vind dat hele mooie opbrengsten. We zijn volop plannen aan het maken om het vervolg goed invulling te geven. Dat doen we onder meer via een nieuwe serie platformbijeenkomsten en gebiedssessies, zoals over de toekomst van het Volkerak-Zoommeer. Hierbij gaan we uit van maatwerk, want elk deelgebied in de Zuidwestelijke Delta heeft zijn eigen identiteit en waarde.’

Wil je meer weten over de opbrengst van de platformbijeenkomsten en hoe die is vastgelegd in visuals? En ben je benieuwd welke bijeenkomsten op de planning staan? Bekijk dan de evenementenpagina op de website van Zuidwestelijke Delta.