Foto Willem den Ouden. Bron: HZ University of Applied Sciences

‘Water als verbinding’ draagt Delta Platform uit als levensmotto. De organisatie vertolkt een faciliterende rol in learning communities, waarbij het Nationaal Deltaprogramma volgens algemeen directeur Willem Den Ouden van nature één groeiende kennisgemeenschap is. Binnen dit netwerk pleit hij voor een nog sterkere verbinding tussen de praktijk en het onderwijs. ‘Praktijkgericht onderzoek binnen beroepsonderwijs is de sleutel.’

Wat doet Delta Platform precies?

‘Delta Platform faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde gebiedsopgaven. Zo gaan experts van kennisinstellingen, overheden en mensen uit de praktijk in het Living Lab Schouwen-Duiveland binnen het project ‘Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland’ samen op zoek naar oplossingen voor de waterproblematiek voor percelen, bedrijven en gebieden. Zij hoeven in dit proces niet voor alles opnieuw het wiel uit te vinden. Er is namelijk al veel kennis over zoetwater, maar relevante onderzoeken en ontwikkelingen zijn lang niet bij iedereen bekend. De ‘Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland’ brengt deze kennis op een slimme manier bij de juiste mensen onder de aandacht. De opgebouwde kennis is direct toepasbaar in het onderwijs en in de beroepspraktijk. Daarmee draagt Delta Platform bij aan de continue ontwikkeling van bestaande en aanstaande professionals.’

Praktijkgericht onderzoek door HZ University of Applied Sciences.
Praktijkgericht onderzoek door HZ University of Applied Sciences. Bron: HZ University of Applied Sciences

Hoe vloeien nieuwe inzichten en kennis van jullie onderzoeken door naar het (hbo) onderwijs?

‘Ik ben ervan overtuigd dat in deze tijd - waarin ontwikkelingen razendsnel gaan - onderwijs en markt samen moeten werken om vandaag de professionals op te leiden waar de markt morgen om vraagt. Binnen het hoger beroepsonderwijs ligt de sleutel bij praktijkgericht onderzoek, waarbij hogescholen én de praktijk nauw samenwerken. Als lectoren en onderzoekers samen met de koplopers in de markt in meerjarige samenwerkingsverbanden onderzoek doen, levert dat nieuwe kennis die de beroepspraktijk én het onderwijs ten goede komt. De inhoud van lesmodules kan meteen aangepast worden, waardoor het hbo kan meebewegen met de snel veranderende markt. Overigens gebeurt dit nog lang niet overal, ook binnen het onderwijs liggen nog veel innovatiekansen. Het is al wel gebruikelijk dat de onderzoekers afstudeerders en stagiairs actief betrekken bij het onderzoek. Dat levert studenten betekenisvolle opdrachten en ontzorgt bedrijven, die een deel van de begeleiding aan de onderzoekers kunnen overlaten.’

Je spreekt van mogelijke samenwerkingsverbanden met koplopers uit de markt, hoe moeilijk of juist makkelijk is het om dit op te zetten? 

‘Delta Platform is een publiek private samenwerking (PPS) waarvan vooraanstaande vertegenwoordigers uit diverse domeinen deel uitmaken, van Rijkswaterstaat tot het Wereld Natuur Fonds en van het Nationaal Deltaprogramm tot Ecoshape. Vanuit dit netwerk en ieders eigen netwerk daaromheen kan je vrij snel en gemakkelijk tot nieuwe partnerschappen en gelegenheidscoalities komen. Wat daarbij helpt is de urgentie van de opgaven en ook het onafhankelijke karakter van Delta Platform. Delta Platform initieert en faciliteert namelijk de samenwerking zonder eigenaarschap te claimen noch te willen.’ 

Onderzoeker van praktijkgericht onderzoek van HZ University of Applied Sciences aan het werk
Onderzoek door studenten van HZ University of Applied Sciences. Bron: HZ University of Applied Sciences

Het Deltaprogramma zoekt actief de samenwerking op met jongeren, in hoeverre ervaar jij dit binnen het Delta Platform?

‘Het Deltaprogramma biedt langjarig contextrijke leer- en onderzoekomgevingen aan gespecialiseerde lectoren en docentonderzoekers die het onderzoek opzetten en monitoren. Studenten uit zowel alfa-, als gamma- als bètastudies draaien hierin mee. Deze studenten werken in een aantrekkelijke setting mee aan het oplossen van reële vraagstukken binnen het Deltaprogramma. Lectoren en docentonderzoekers verbreden en verdiepen hiermee hun kennis. Door de inzet van praktijkgericht onderzoek als bepalend element in de opleiding leidt onderzoek enerzijds tot een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven en anderzijds tot inhoudelijke onderwijsontwikkeling binnen de hogescholen. Het Deltaprogramma biedt hiertoe een uniek, langjarig uitvoeringsprogramma voor organisaties om bij aan te haken.’ 

Wat kunnen we doen om de samenwerking verder te verbeteren?

‘Delta Platform en het Nationaal Deltaprogramma zijn nu in de fase dat we elkaar dusdanig kennen dat we kunnen doorgroeien van een gefragmenteerde en soms toevallige samenwerking naar een gestructureerde en georganiseerde samenwerking. Zo treffen we elkaar al in sommige regio’s rondom de kennisvragen rondom zeespiegelstijging.  Daarnaast zijn we nu aan het bespreken hoe Delta Platform en het Deltaprogramma gezamenlijk kunnen optrekken in de gebiedsbijeenkomsten rondom de kennisagenda Zeespiegelstijging. De aanpak van learning communities om samen te werken, te leren en te innoveren vanuit living labs gekoppeld aan de verschillende landschapstypen in Nederland past ons beide, zowel bij het Deltaprogramma (één grote learning community) als bij Delta Platform. Dat verder vorm te geven zie ik als de opgave voor de nabije toekomst. Te beginnen met de gebiedsbijeenkomsten en de betrokkenheid vanuit het Lectorenplatform Water.’