In de middag staan elf parallelsessies op het programma. De acht sessies die in MECC Maastricht plaatsvinden, zijn ook online bij te wonen; drie sessies zijn exclusief voor de mensen die digitaal aanwezig zijn. Tijdens de sessies zijn er presentaties door experts, paneldiscussies en is er interactie met het publiek. Van iedere sessie is een verslag gemaakt. Klik op 'lees meer' voor de volledige versie van de verslagen.

1. Integratie: klimaatadaptatie en andere opgaven verbinden, hoe dan?

Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, opent de parallelsessie. Hij deelt zijn visie op het verbinden van de klimaatadaptatie-opgave met andere opgaven. “Water en bodem moeten centraal staan bij de aanpak van grote opgaven, zoals energie en woningbouw, maar ook bij klimaatadaptatie.”

> lees meer

2. Klimaatneutraal en circulair versterken 

Is het mogelijk om dijken klimaatneutraal en circulair te versterken? Deze vraag staat in de sessie centraal. Panelleden zijn Cor Beekmans van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, topadviseur techniek Robert de Roos en Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Een van de conclusies luidt: er kan meer dan iedereen denkt. 

> lees meer

3. Pappen en nathouden - Transities in het waterbeheer 

Tijdens deze sessie, met gespreksleider Simone van Trier, staan twee voorbeeldprojecten centraal: een ‘hoogwaterboerderij’ in het veenweidegebied van Zegveld (Utrecht) en het Nationaal Park De Drentsche Aa, op de hoge zandgronden. In beide projecten wordt geëxperimenteerd met innovatief waterbeheer.

> lees meer

Actiefoto van parallelsessie 3 tijdens het Nationaal Deltacongres 2021
Deelnemers komen meer te weten over het Nationaal Park De Drentsche Aa en een ‘hoogwaterboerderij’ in het veenweidegebied van het Utrechtse Zegveld.

4. De rivier geeft zich prijs

In deze sessie vinden de ware rivierkenners elkaar: maar liefst tachtig procent blijkt binnen fietsafstand van een rivier te wonen. Ze zijn nieuwsgierig naar wát de rivier het afgelopen jaar heeft prijsgegeven. En hoe je met die kennis een ‘vitaal, bevaarbaar, veilig, aantrekkelijk en duurzaam te beheren rivierenlandschap’ maakt.

> lees meer

5. Leren uit het buitenland 

De online parallelsessie over ‘Leren uit het buitenland’ heeft als rode draad de Blue Deal: het internationale programma van de 21 waterschappen in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Doel: twintig miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

> lees meer

6. De toekomstbestendige wijk van 2050 bouwen we nu

Hoe ziet de wijk van 2050 eruit? Die vraag staat centraal in de parallelsessie ‘De toekomstige wijk van 2050 bouwen we nu’. Roel Woudstra, algemeen directeur van stichting Buurkracht, vertelt een mooi verhaal over de rol van bewoners bij maatschappelijke opgaven. “Als je bewoners eigenaarschap geeft, gaat het een stuk sneller.”

> lees meer

Actiefoto van parallelsessie 6 tijdens het Nationaal Deltacongres 2021
In groepen denken de deelnemers na over hoe de toekomstige wijk van 2050 eruit kan zien.

7. Hot in the city - Dynamiek in de stad!

Deze sessie staat onder leiding van Kenneth Heijns, directeur van het AMS Institute. Steden staan voor een grote transitieopgave: ze moeten bestaande wijken onderhouden en veel nieuwe huizen bouwen, met oog voor klimaatadaptatie, duurzame energie en sociaal welzijn. Hoe ga je daarmee om, in ons drukke land? Welke kansen liggen er? Daarover praten experts met elkaar, maar ook met het publiek in de zaal en online.

> lees meer

8. Effecten van zeespiegelstijging op het IJsselmeergebied

Als de zeespiegel stijgt, wordt het steeds lastiger om het IJsselmeerpeil te handhaven. Daarom mag het winterpeil na 2050 beperkt stijgen, volgens de deltabeslissing IJsselmeergebied. Hoe houdbaar is deze strategie op lange termijn? Bestuurders rond het IJsselmeer denken er nu al over na en hebben elkaar nodig, zo wordt duidelijk in deze sessie.

> lees meer

9. Watercrisis in Limburg

De sessie over de overstromingen in Limburg, in juli van dit jaar, begint met een aangrijpende video. De beelden tonen de ravage in de huizen en de straten, en de wanhoop van de getroffen mensen. Maar ook de saamhorigheid en moed van bewoners en hulpverleners komt duidelijk naar voren, ondersteund door het indringende lied van Demi Lovato I’m a warrior.

> lees meer

Actiefoto van parallelsessie 9 tijdens het Nationaal Deltacongres 2021
Van links naar rechts: sessieleider Lataster, wethouder Vankan, hoteleigenaar Volder en dijkgraaf Van der Broeck.

10. KNMI Klimaatsignaal ’21 – Ons nieuwe klimaat

Het KNMI bracht afgelopen oktober het Klimaatsignaal’21 uit met daarin antwoorden op vragen over klimaatverandering. Het Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op het zesde rapport van het IPCC en eigen waarnemingen en onderzoek. In deze online sessie besteedt het KNMI aandacht aan vier onderwerpen: zeespiegelstijging, extreme neerslag, wind en de overstromingen van juli 2021.

> lees meer

11. PAGW Rivieren - werken aan een levende delta 

Deze online sessie gaat over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). In opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie.

> lees meer