Foto Ministerie van BZK

Gastcolumn Erik Jan van Kempen (ministerie van BZK)

Het klimaat verandert en dat merken we nu al. Vorig jaar was een ongekend hete zomer, met een hittegolf die dagenlang aanhield. Deze zomer lag de temperatuur weliswaar een stuk lager, maar kregen we te maken met extreme regenval en overstromingen in Zuid-Limburg. Dit toont dat we het complexe vraagstuk over klimaatadaptatie niet langer voor ons uit kunnen schuiven. Daarbij is het van belang om rekening te houden met waar we ruimtelijke functies plannen, hoe we bestaande functies kunnen aanpassen en hoe we reeds gekozen locaties klimaatbestendig inrichten om problemen in de toekomst te voorkomen.

We werken hard aan betaalbare woningen voor inwoners van Nederland. Hierbij is snelheid geboden, gezien de krapte op de woningmarkt. Tegelijkertijd zien we dat aanpassen aan klimaatverandering extra inspanningen vergt. Daarbij gaat het zowel om duurzame woningen als om een prettige en veilige leefomgeving. Door te innoveren willen we betaalbaar en duurzaam met elkaar combineren. Zo is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) actief bezig met conceptueel en biobased bouwen, waarbij nieuwe technieken bij moeten dragen aan circulair bouwen en het terugdringen van CO2-uitstoot in de woningbouw.

Tempo van andere urgente maatschappelijke opgaven

Het is daarbij van groot belang om integraal te kijken naar de toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Waar liggen gezamenlijke kansen voor koppelingen en waar kunnen functies gecombineerd worden? Dit om de schaarse ruimte optimaal te benutten en ook om middelen en capaciteit effectief in te zetten. Daarbij kijken we graag gebiedsgericht, want de eigenheid van een locatie bepaalt in grote mate de (on)mogelijkheden. Naast klimaatadaptatie spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld verstedelijking ook nog tal van andere aspecten, die in samenhang moeten worden afgewogen om tot goede en robuuste keuzes te kunnen komen. Belangrijke vraag is dus ook hoe klimaatadaptatie goed kan worden vormgegeven op een manier waarbij het tempo van andere urgente maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw kan worden behouden en betaalbaar blijft. 

Creatieve nieuwe oplossingen

Ook het nationaal Deltaprogramma is erop gericht om meer samen te werken met andere sectoren en partijen. Dit juich ik van harte toe en ik kijk dan ook erg uit naar het advies van de Deltacommissaris om mee aan de slag te gaan. Verder zou ik alle andere betrokken partijen willen uitdagen om tot creatieve nieuwe oplossingen te komen. Laten we samen kijken hoe we Nederland ook in de toekomst mooi, duurzaam en leefbaar kunnen houden! 

Erik Jan van Kempen is directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties