Foto Remco Remeijer

Op Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2022 aangeboden aan de Staten Generaal. In zijn aanbiedingsbrief bij het Deltaprogramma roept deltacommissaris Peter Glas het kabinet op om extra te investeren in klimaatbestendigheid.

“De komende vier jaar is er 800 miljoen euro extra nodig voor watermaatregelen om onze laag gelegen delta voor te bereiden op de verandering van het klimaat. Een nieuw kabinet moet daarnaast structureel 100 miljoen euro toevoegen aan het jaarlijkse budget van ruim 1 miljard in het Deltafonds om te voorkomen dat de uitvoering van de maatregelen uit het Deltaprogramma vertraging oploopt.”

Keuzes op gebied van woningbouw, landbouw en energie moeten klimaatbestendig zijn

Water heeft veel te bieden, maar stelt ook eisen. Het kabinet maakt nu de bepalende keuzes voor woningbouw, landbouw, energie, natuur en economisch herstel. Met die keuzes wordt de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia, en verder, vormgegeven. We moeten zorgen dat deze keuzes en maatregelen klimaatbestendig zijn zodat we in onze laaggelegen delta een goede toekomst hebben en Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven die zich hier willen vestigen. 

Waterbeheerders direct aan tafel bij woningbouwplannen

Volgens de deltacommissaris is een meer dwingende aanpak van het kabinet nodig om er voor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met een stijgende zeepspiegel, hogere afvoeren in de rivieren en weersextremen. De waterbeheerders moeten bijvoorbeeld bij woningbouwplannen direct aan tafel zitten zodat de woningen op de juiste plek worden gebouwd en er in nieuwe woonwijken voldoende maatregelen worden genomen om overtollig water bij stortbuien op te vangen en vast te houden voor de droge periodes. Ook adviseert hij het kabinet geld uit te trekken voor een nieuw groot onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de klimaatverandering voor de rivieren. 

Extra investering voor voldoende zoetwater

De minister heeft tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat ze voor het Deltaplan zoetwater voor de periode 2022-2027 250 miljoen euro in het Deltafonds reserveert. De waterschappen, gemeenten en provincies trekken samen 540 miljoen euro uit. Daarmee is er de komende jaren in totaal 800 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe maatregelen die moeten zorgen voor voldoende zoetwater voor drinkwater, landbouw, natuur en industrie. 

Deltaprogramma 2022

In het Deltaprogramma 2022 staat een actueel overzicht van de maatregelen die Rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten gezamenlijk nemen zodat Nederland in 2050 weerbaar is tegen het hoogwater vanuit zee en de grote rivieren en extreme weeromstandigheden.
Nieuw in de vormgeving van dit Deltaprogramma zijn een leeswijzer en een infographic die inzoomt en doorklikt naar gebieden en thema’s. Het is de bedoeling dat het Deltaprogramma hiermee toegankelijker wordt voor mensen die er niet dagelijks bij betrokken zijn.

Infographic Deltaprogramma 2022
Een overzicht van projecten die vallen onder het Deltaprogramma. Bron: Deltaprogramma 2022