Foto Deltacommissaris Peter Glas en landschapsarchitect Adriaan Geuze in gesprek tijdens de gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden.

Nederland staat voor een aantal grote (ruimtelijke) opgaven, zoals woningbouw, de energietransitie en de water- en klimaatopgaven van het Deltaprogramma. Maar ruimte is schaars en dus moeten er slimme keuzes gemaakt worden. Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8 gaf als keynotespreker op de gebiedsconferentie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden zijn visie op het proces van ruimtelijke ordening, zodat alle belangen goed worden meegewogen.'Ons land snakt naar perspectieven; naar plannen die ons land sterker, beter en leuker maken.'

Water en ruimte staan sinds de start van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden in 2010 als koppel op de agenda. De grote water- en klimaatopgaven van het Deltaprogramma zijn namelijk ook ruimtelijke opgaven. Dijken hebben ruimte nodig. De zoetwatervoorziening vraagt om slimme toevoer, maar ook om ondergrondse (opslag)ruimte. En voor aanpassing van bebouwd gebied aan klimaatverandering is ruimte nodig om te veel water tijdelijk op te vangen, zoetwatertekort aan te vullen en om te vergroenen.

Ruimte is echter schaars in Nederland en zeker in de verstedelijkte delta van Rijnmond-Drechtsteden. De bouwopgave is enorm en de roep om tempo te maken klinkt. Tegelijk beseffen we dat de kwaliteit van ons natuurlijke systeem van water, groen en bodem topprioriteit moet zijn om de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen.

Dit vraagt om keuzes en slimme oplossingen. Dat gebeurt al, maar de vraag is of dit voldoende is met de voortschrijdende klimaatverandering. Moet onze visie op de ruimtelijke ordening van Nederland en van deze dichtbevolkte regio op de schop? Moeten we nu besluiten nemen om erger te voorkomen, zodat onze kinderen ook in een veilige, leefbare en aantrekkelijke delta kunnen wonen? Adriaan Geuze kent het vraagstuk als geen ander. Als ‘kind van de regio’ en als professional met een eigen visie en een indrukwekkende staat van dienst als landschapsarchitect. Wat denkt hij dat er nodig is?

Foto van drijvende huizen in de Nassauhaven in Rotterdam
Woningbouw en water gecombineerd: drijvende huizen in de Nassauhaven in Rotterdam. Met eb en vloed gaan de huizen op en neer. Foto: Tineke Dijkstra

Wat is er aan de hand met de ruimtelijke ordening?

‘We hebben de ruimtelijke ordening feitelijk afgeschaft, gedecentraliseerd. Met streekplannen, structuurvisies, en bestemmingsplannen, die ter visie worden gelegd en waarop bezwaarprocedures volgen. Het is een ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op procedures, niet op uitkomsten. En besluiten worden buitenparlementair genomen, aan overlegtafels en via lobby. Zo ontstaan plannen waar je als burger niks over te zeggen hebt en plannen die gelukkig wonen en werken in de weg staan. Denk aan windmolens of grote logistieke centra.’

Hoe moet het anders?

‘We staan voor een majeure operatie, bestaande uit vier enorme opgaven. Het heruitvinden van de landbouw. De energieopgave. Het klimaat en daarmee samenhangend de wateragenda. En de toename van de bevolking, die nu al veel files veroorzaakt en er moeten nog een miljoen huizen bij. Dit vraagt om ruimtelijke ontwikkeling met een autoriteit die op centraal niveau besluiten neemt en om een democratische besluitvorming, waarbij ons parlement de besluiten verifieert of verandert. Ook heb je wetgeving nodig. En je moet het gaan organiseren voor de komende twintig jaar. Net als bij de ruilverkaveling destijds. Daar zijn onderwijsinstellingen voor ingeschakeld, landinrichtingsdiensten voor opgericht, er zijn wetten voor gekomen, geschilinstituten… Deze vier vraagstukken vragen om een vergelijkbare benadering.’

Portretfoto Adriaan Geuze
Adriaan Geuze aan het woord tijdens de gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden

Wie is de aangewezen partij als autoriteit?

‘We kunnen leren van de geschiedenis. De Zuiderzeewerken, Deltawerken, de kanalisatie van de Maas… Die grote werken werden allemaal aangestuurd door een ministerie, door vakministers. Een landelijke aanpak dus. Mét een democratische besluitvorming. Want kijk naar de energieagenda. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn en iedereen is nu al tegen windmolens. Kun je nagaan wat er gebeurt als heel veel van dit soort besluiten met grote impact ook echt genomen worden.’

Wat gebeurt er als we op dezelfde voet verder gaan?

‘Dan gaan we steeds meer last krijgen van de problemen die we nu al ervaren. Mijn buurvrouw en alle mensen die ik spreek: we klagen steen en been over onze leefomgeving die in negatieve zin verandert. We vragen ons af: hoe kom ik op mijn werk, wil ik hier nog wel blijven wonen? Die trend is al ingezet. Als we niks doen, dan ontstaat een gefragmenteerd, lelijker en minder duurzaam land. Een Nederland dat niet aansluit bij onze behoefte om een hoogwaardige economie te zijn.’

Kaart met het ontwerp van een nieuwe stad voor de kust (Duindoornstad)
Ontwerp van Duindoornstad uit 1995, als voorbeeld van een nieuwe stad voor de kust van Scheveningen en Hoek van Holland. Artist impression: © West 8

Hoe ziet dit vergezicht eruit als we het roer omgooien?

‘Ook hier pak ik de geschiedenis er weer bij. De Deltawerken en de Zuiderzeepolder waren geen “strafprojecten”. Men zag deze operaties als een manier om vorm te geven aan onze toekomst. Aan het land van onze kinderen, aan de economie van morgen, aan een samenleving die sterker, beter en leuker is. Ik denk dat Nederland snakt naar perspectieven op die vier agenda’s. En die perspectieven zullen ons verbinden en opluchten in plaats van dat ze ons stress geven. Neem het plan voor een landaanwinning voor de kust van Hoek van Holland en Scheveningen. Een nieuwe kuststad met brede duinen, waar mensen dolgraag willen wonen en die mensen willen bezoeken. De regio Rijnmond-Drechtsteden is enorm gebaat bij een locatie die veilig is, aantrekkelijk en zeer goed ontsloten. Dat is die kustlocatie, de metro’s zijn er al. En het kan een icoon worden. Meer strand en duin, daar genieten mensen enorm van. Vergelijk het met schaatsen in de polder. Zuid-Holland wordt er serieus veiliger door, en de verzilting in het Westland wordt ermee voorkomen.’

Bekijk meer plannen van Adriaan in het verslag van de Gebiedsconferentie.

Geslaagde en verbindende gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden 2021

In aanwezigheid van deltacommissaris Peter Glas, burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, (voorzitter van het gebiedsoverleg), gedeputeerde Jeannette Baljeu en zo’n 230 deelnemers thuis vond op 7 juni 2021 de derde (digitale) gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaats. De verbinding tussen waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie enerzijds, en de maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie en landbouw anderzijds, liep als een rode draad door het programma. Hoe pakken we al die ‘gestapelde opgaven’ inhoudelijk en bestuurlijk aan? Zowel de pijnpunten als concrete oplossingen kwamen ter tafel.

Aboutaleb roemde de samenwerking, maar waarschuwde tegelijkertijd dat er nu zoveel af te stemmen vraagstukken zijn, dat je een soort baas van de keten nodig hebt. ‘Iemand met gezag naar wie partijen bereid zijn om te luisteren en die beslissingen neemt.’ Ook pleitte hij voor crisiswetgeving om plannen sneller naar realisatie te brengen.

‘Ik ben onder de indruk van deze oproepen van de burgemeester’, reageerde keynotespeaker Adriaan Geuze. De landschapsarchitect schetste perspectieven hoe we de verschillende opgaven in de regio Rijnmond-Drechtsteden anders kunnen verbinden. Zijn voornaamste pleidooi: niet meer bouwen op lage plekken, alleen op hoge plekken. ‘Dan heb je no-regret’. Deltacommissaris Peter Glas onderstreepte dat met zijn inzet dat elke schop die we vanaf nu in de grond zetten, klimaatbestendig moet zijn.

Programmamanager Pieter Jacobs blikt terug op een geslaagde editie. ‘Zoveel betrokken en bevlogen deelnemers en tien gevulde workshops, ik ben trots. Wat blijft hangen, is de oproep om voor meer samenhang te zorgen tussen waterveiligheid en alle andere thema’s. Die onderschrijf ik, we gaan hier het komende jaar mee verder.’

De complete Gebiedsconferentie is terug te kijken.