Foto Strand van Zoutelande. Foto: Jos van Alphen/Staf deltacommissaris.

Een belangrijk onderdeel van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging zijn regiosessies met de deelprogramma’s uit het Deltaprogramma en met regionale partners. Dit artikel biedt een overzicht wat er sinds de start het kennisprogramma in 2019 besproken is.

De gezamenlijke regiosessies hebben een aantal doelen:

  • Voor spoor II vaststellen welke onderzoeksvragen opgepakt worden vanuit het kennisprogramma op de komende jaren?
  • Voor spoor IV gebiedsgericht kijken naar de mogelijke oplossingsrichtingen en de interactie daarvan met ruimtelijke ontwikkelingen en identificeren welke onderzoeksvragen dat oproept.
  • Bespreken wat er verder nog nodig is om de Deltaprogramma-deelprogramma’s in 2026 een goede herijking te laten doen.
Luchtfoto 's-Gravenzande in het Westland
's-Gravenzande in het Westland.

Samenvatting regiosessies

Sinds de start van het kennisprogramma, zijn er verschillende regiosessies gehouden.

Zuidwestelijke Delta

In de sessie van Zuidwestelijke Delta ging het onder andere over de vraag hoe de langetermijnoplossingsrichtingen (beschermen, zeewaarts, meebewegen) er voor de verschillende deltawateren uit kunnen zien en welke keuzes en kennisvragen daarmee samenhangen. Daarnaast was er ook veel ruimte voor het Kennisprogramma Zuidwestelijke Delta, dat de regio zelf heeft opgezet om de kennisvragen op te pakken die niet binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging passen.

Kust

Voor het deelprogramma Kust werd de regiosessie gecombineerd met de Landelijke Kustdag. In deze sessie trokken de thema’s waterveiligheid en zandige kust vooral de aandacht. Ook de verbinding tussen beide thema’s is uitgebreid besproken.

IJsselmeergebied

In juni 2021 was de regiosessie over het IJsselmeergebied. Voor dit gebied maakt een stijgende zeespiegel het peilbeheer en tegengaan van verzilting steeds moeilijker. In deze sessie waren vooral de thema’s waterveiligheid en zoetwater belangrijk. Hoe gaat het in de verdere toekomst met het wegpompen van water via de Afsluitdijk, hoe zorgen we dat we genoeg zoet water hebben, ook in tijden van droogte?

Rijnmond-Drechtsteden

Verder terug in de tijd, in november 2020, was er een sessie met Rijnmond-Drechtsteden. Daar spelen vooral de thema’s waterveiligheid, vervanging Maeslantkering, verzilting en zoetwatervoorziening, de toekomstige inrichting van buitendijkse gebieden (bijvoorbeeld voor woningbouw), natuurherstel en behoud van de haven- en transportfunctie.

Centraal Holland

Vanuit spoor IV is een aparte gebiedsbijeenkomst gehouden voor Centraal Holland. In deze sessie stond de vraag centraal hoe in de grote woningbouwopgave rondom Amsterdam en Utrecht rekening gehouden kan worden met de toekomstige wateropgaven. Deze vraag is relevant omdat het peilbeheer van het Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal heel weinig marge heeft en toenemende extreme neerslag en zeespiegelstijging een toenemende pompcapaciteit vraagt.

Waddenregio

Spoor IV startte in september 2020 met de eerste gebiedsbijeenkomst voor de Waddenregio. Het ging onder andere over het mogelijke effect van versnelde zeespiegelstijging op het voortbestaan van het waardevolle Waddenzee-ecosysteem en het toekomstperspectief voor de landbouw op het aangrenzende vasteland. Dit najaar zal er een sessie volgen in dit deelgebied voor spoor II, we zijn al druk bezig om dat vorm te geven.

Regelmatig terugkeren naar de regio

Het is de bedoeling dat het Kennisprogramma Zeespiegelstijging regelmatig dit soort sessies in de deelgebieden en thema’s van het Deltaprogramma houdt, om zo de oplossingsrichtingen concreter uit te werken, verbinding met elkaar te behouden en te versterken. In de sessies van 2022 zal de stap richting de herijking van het Deltaprogramma in 2026 gezet worden.