Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Integraal Riviermanagement (IRM) ontwikkelt een visie op het rivierengebied en een manier van samenwerken tussen alle betrokken partijen. Negen zogenoemde pilotprojecten langs de Maas en Rijn zijn hiervoor een belangrijke bron van informatie.

De visie en samenwerkingsafspraken voor IRM worden straks vastgelegd in een programma onder de Omgevingswet (POW). In 2020 zijn IRM-pilotprojecten aangewezen langs de Maas en Rijn, die op korte termijn noties en lessen opleveren die helpen bij de ontwikkeling van IRM. Onder andere de (adaptieve) aanpak, besluitvorming en de verantwoordelijkheden van alle partners. De verschillende pilots en bijbehorende leervragen zorgen voor een breed palet aan kennis en ervaring. Dit wordt onderling gedeeld, verrijkt en ingebracht in het bouwproces van IRM. Via de kaart (op de volgende pagina) kunt u nader kennismaken met de pilots. In 2021 wordt onderzocht of nog nieuwe pilots worden toegevoegd.

In het artikel Pilotprojecten IRM: meerwaarde door samenwerking vindt u een interactieve kaart met meer informatie over de pilotprojecten.

Overzichtskaart IRM-projecten langs de Rijn en Maas
Overzichtskaart van de pilots van Integraal Riviermanagement in het Nederlande riviergebied.

Bouwstenen voor het POW

Daarnaast voerde IRM in 2020 diverse voorbereidende studies uit die dienen als bouwstenen voor het POW. In het Beeld op de Rivier zijn diverse bestuurlijke vraagstukken geformuleerd voor de toekomstige inrichting. Ook is onderzoek gedaan naar de benodigde toekomstige afvoercapaciteit, rivierbodemligging en ecologische inrichting om het systeem ook in de toekomst te laten functioneren. De rapportages komen in de zomer van 2021 beschikbaar. Na de zomer vertaalt IRM deze kennis in Kansrijke Alternatieven die in 2022 onderzocht wordt op onder andere milieueffecten, kosten en baten. Dit levert bestuurlijke beslisinformatie op om in 2023 een voorkeursalternatief te kunnen kiezen.