Foto Het projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum in januari 2021. Foto: Paul Poels Fotografie.

In het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum brachten vijf overheden en aannemerscombinatie Mooder Maas de waterveiligheid van het gebied langs de Maas op orde. Ook creëerden ze een nieuw natuurgebied en profiteren de dorpen van betere leefbaarheid en economie. Momenteel rondt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een evaluatie af, om zo de lessen van de projectaanpak beschikbaar te maken voor soortgelijke rivierprojecten en het onderwijs. Projectleider Jeroen Rijke (HAN) geeft alvast een voorproefje. Ooijen-Wanssum paste in het programma van het Deltaprogramma Maas.

‘Vanaf het prille begin van de gebiedsontwikkeling is het gebied centraal gezet en is connectie gemaakt met de mensen én met het rivierlandschap. Zo is men nog voor het een projectstatus had met de mensen in het gebied in gesprek gegaan’, vertelt Rijke. Wat kenmerkt het gebied en welke opgaven komen hieruit voort? Welke opgaven liggen er nog meer? Hoe denken de inwoners en wat is voor hen belangrijk? ‘De mensen van het projectbureau zijn letterlijk met een hoogtekaart onder de arm en op een open manier het gesprek aangegaan met bewoners en bedrijven. Dit heeft gezorgd voor connectie met het gebied, op inhoud én met de mensen.’

Luchtfoto van de hoogwatergeul Ooijen-Wanssum
De hoogwatergeul in Maaspark Ooijen-Wanssum. Foto: Paul Poels Fotografie

Kwaliteit leidend

Door landschappelijke kwaliteit centraal te zetten is het uitgangspunt ‘ontwerpen volgens het DNA van de rivier’ ontstaan. Rijke: ‘Dit heeft niet alleen de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt, maar creëerde ook een logica voor het project: water is bepalend, het landschap is leidend en economie en leefbaarheid profiteren.’ Deze afwegingstrits is consequent vasthouden, waardoor het makkelijker was keuzes te maken die bovendien beter uitlegbaar waren met vertrouwen tussen partijen en in het gebied als positieve spin-off, zo blijkt uit de evaluatie. Op basis hiervan bleken bijvoorbeeld windmolens niet in het integrale pakket te passen. ‘Dat klinkt eenvoudig ”consequent zijn”, maar zie het maar eens 15 jaar lang vol te houden. Hier is het gelukt en dat is een belangrijke succesfactor gebleken’, aldus Rijke.

Gelijkwaardigheid

Een andere succesfactor die uit de evaluatie naar voren komt is dat door de projectpartners de focus consequent gelegd is op samenhang en gelijkwaardigheid. Rijke: ‘De term meekoppelkansen was voor mensen die bij het project betrokken waren een gruwel, want dit suggereert dominantie van opgaven. Door steeds weer te gaan voor samenhang en verbondenheid ontstaat integraliteit vanzelf.’ Ook hadden de vijf partijen elkaar continu nodig om hun eigen doelsellingen te halen. Zo ontstond gelijkwaardigheid door afhankelijkheid.

Luchtfoto Ooijen-Wanssum met hoogwater
Hoogwater in het gebied Ooijen-Wanssum. Links de volgelopen hoogwatergeul, uiterst rechts de Maas. Foto: © Paul Poels Fotografie

Vertrouwen in de markt

‘In Ooijen-Wanssum heeft een hele mooie wisselwerking plaatsgevonden met de aanneemcombinatie Mooder Maas, vertelt Rijke. ‘De kiem voor deze succesvolle samenwerking is al gelegd in het aanbestedingstraject. In de aanloop naar de aanbesteding is de integrale benadering uitgebreid met de markt doorgenomen, waarbij ook de mensen uit de omgeving actief betrokken zijn. Hierdoor is van meet af aan actief gewerkt aan verbinding en wederzijds begrip.’ Bovendien hebben de projectpartners lef getoond door niet alles dicht te timmeren, maar ruimte te bieden aan de markt om met innovatieve ideeën te komen. Met resultaat, want dit heeft onder andere geleid tot vernieuwende dijkontwerpen waarvoor het project in 2019 beloond is met de Waterinnovatieprijs.

Bijzonder en leerzaam project

Rijke: ‘Het project Ooijen-Wanssum is binnen de afgesproken tijd en budget gerealiseerd. Dat is voor een project met deze omvang en impact een knappe prestatie. Naast de juiste mensen op de juiste plek die de juiste dingen doen, zijn de drie sleutelbegrippen voor mij toch wel connectie, samenhang en consequent handelen.’

De resultaten van het onderzoek van de HAN worden beschikbaar gesteld via de projectwebsite Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Foto van de steilranddijk in het gebied Ooijen-Wanssum
Innovatieve steilranddijk, die past in het terrassenlandschap van Maaspark Ooijen-Wanssum. Foto: Paul Poels Fotografie

Hoogwaterveiligheid volgens het DNA van de rivier

Het zogenaamde ‘DNA van de rivier’ is leidend geweest voor het ontwerp van de maatregelen voor het gebied, waaronder (maar niet uitsluitend) Hoogwaterbeschermingsprogramma-doelen. De Maas snijdt zich in het gebied al meer dan honderdduizend jaar in het landschap, waardoor de hoog-, midden- en laagterrassen zijn ontstaan. De innovatieve dijkontwerpen van de steilranddijk en de hogegronddijk en ook de relatief smalle nevengeulen sluiten hier goed bij aan. Bovendien is de 10 kilometer lange Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum gereactiveerd. Deze was naar aanleiding van de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 door een nooddijk afgesloten, hetgeen onwenselijke opstuwing bovenstrooms veroorzaakte.