‘Verlaging van de dam in het Lateraalkanaal tussen Linne en Buggenum biedt enorme kansen en mogelijkheden. Voor de hoogwaterveiligheid van de stad Roermond, maar ook voor de toeristische en recreatieve doorontwikkeling van het Maasplassengebied’, aldus de Roermondse wethouder Angely Waajen. Naast de gemeente zijn ook Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en Waterschap Limburg nauw bij het project, dat onderdeel is van het voortrollende Deltaprogramma Maas, betrokken.

Door het verlagen van de niet-waterkerende dam (tussen het kanaal en de Maasplassen) en het creëren van drie doorstroomopeningen stroomt het water bij hoogwater niet alleen via de Maas, maar ook via het kanaal weg. Hierdoor wordt de waterstand bij Roermond fors verlaagd en de hoogwaterveiligheid van het gebied verhoogd. De winst voor de waterstand varieert per normgolf en loopt op tot plaatselijk vijftien centimeter. Met een geraamde investering van ruim vijf miljoen euro is daarmee een relatief goedkope maatregel in beeld.

Toerisme, recreatie en meer

Maar naast waterveiligheid, biedt dit project volop andere kansen voor het gebied. Door op de verlaagde dam een vrij liggende fietsverbinding te realiseren wordt een gevaarlijke verbinding tussen Osen en de Noordplas via de Kanaaldijk Oost vervangen door een veilige fietsroute, met een prachtig uitzicht op de Maasplassen en het omliggend gebied. De Maasplassen en haar recreatieplekken worden daarmee beleefbaar en veilig bereikbaar. Waajen: ‘De Roermondse Maasplassen zijn een toeristisch-recreatieve trekpleister van formaat. Daar horen voorzieningen bij als horeca, verblijf, strand- en sportbeleving. Maar ook wonen op en aan het water, bedrijvigheid en overslag vragen om ontwikkelperspectief. De mogelijkheden hiervoor zijn op dit moment beperkt, zeker voor initiatieven die niet direct als ‘riviergebonden’ beoordeeld worden. Om ontwikkelingen in het gebied te realiseren en daarbij de kracht van water en de Maas te benutten is meer ontwerpvrijheid noodzakelijk. Dat kunnen we bieden door de dam in het Lateraalkanaal te verlagen.’

Zwemmers zoeken verkoeling in de Maasplassen tijdens de hete zomer van 2018.
Infographic met kansen die de damverlaging oplevert, te weten: ruimte voor initiatieven, veilig naar je werk fietsen, comfortabel fietsen voor je plezier, veiligheid en afvoer van water bij een hoge waterstand, ruimte voor ontwerpkeuzes bij woningen en bedrijven, doorontwikkeling Maasplassen en recreatie, kansen voor ecologie.
De verlaging van de dam in het Lateraalkanaal biedt een scala aan kansen.

Millimeterfonds

Ontwikkelingen in het winterbed van de Maas zijn alleen mogelijk met voldoende compensatiemaatregelen. Doordat ondernemers uit het gebied de krachten bundelen en samen één grote maatregel realiseren (het verlagen van de dam), krijgen ondernemers kansen om initiatieven te nemen die anders niet mogelijk zijn. Waajen: ‘Het idee is dat ondernemers partner worden en meebetalen aan de maatregel om ruimte te krijgen voor hun eigen initiatief. Dit is een vernieuwende vorm van samenwerking waar ik persoonlijk heel blij van word. Bovendien creëren we met de maatregel meer ontwikkelruimte dan naar verwachting op de korte termijn wordt ingevuld. Deze extra ontwikkelruimte gaat in de ‘milimeterbank’, een soort spaarpotje waardoor ook in de toekomst ontwikkelingen mogelijk zijn.’

Het Maasplassengebied met bovenin het beeld het Lateraalkanaal en de dam.

Voortrollend Maasprogramma

Binnen het Deltaprogramma Maas werken de aan de Maas gelegen provincies, waterschappen, gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan een Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk is, met een sterke economie en ecologie. Een gebied waar we de komende generaties veilig en met heel veel plezier kunnen wonen, werken en recreëren. 

Dat doen we op basis van een voortrollend programma. De basis van dit programma is gelegd in 2016 met de afspraken tussen Rijk en regio over een eerste tranche urgente maatregelen om de waterveiligheid langs de Maas te verbeteren. Daar waar zich kansen voordoen breiden we het programma uit. Veelal gaat het dan om gebiedsinitiatieven, die qua investering minder omvangrijk zijn maar die, zeker op regionaal niveau, een wezenlijke bijdrage leveren aan een veilig en aantrekkelijk Maasgebied. Dam Lateraalkanaal is zo’n project, net als Verlenging Veerweg Alphen. Meer weten over het voortrollende programma van de Maaspartners? Kijk dan op de website van de deltacommissaris.