Foto Headerfoto: © Ivo Vrancken

De deltacommissaris heeft het momentum van een herijkt Deltaprogramma 2021 aangegrepen om ook de communicatie rond het nationaal Deltaprogramma te vernieuwen.

De bestaande communicatiemiddelen zijn verouderd en in de brede uitvoering van het nationaal Deltaprogramma kan eenduidige en zichtbare communicatie helderheid scheppen en onderlinge verbondenheid stimuleren. In een partnercommunicatietraject, op initiatief van de deltacommissaris, onderzoeken partners momenteel de raakvlakken tussen gezamenlijke en eigenstandige communicatie.

Prinsjesdag 2020 is gekozen als moment om de bestaande communicatiemiddelen van de deltacommissaris te presenteren in geactualiseerde vorm. Er zijn vier concrete nieuwe communicatiemiddelen gemaakt, die, dat spreekt vanzelf, ook door partners en andere betrokkenen bij het nationaal Deltaprogramma naar hartelust mogen worden ingezet in de eigen communicatie en voor eigen gebruik. Laten we er allemaal ons voordeel mee doen!

Herijkte website

Een nieuwe website met een nieuwe naam, een nieuwe heldere structuur en meer leesbare teksten (toegankelijk voor een breder publiek) die volledig zijn geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe, herijkte DP2021.

Animatie nationaal Deltaprogramma

De animatie laat in 90 seconden zien wat overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, samenwerkend in het nationaal Deltaprogramma, doen om Nederland, nu en in de toekomst, klimaatbestendig te maken. De animatie is voor iedereen te downloaden via de nieuwe Toolkit Communicatie op de website van het Deltaprogramma en vrij te gebruiken in de eigen communicatiemiddelen en – kanalen. De animatie staat ook op YouTube. Van daaruit is ze te embedden in andere webpagina's.

Nederland Waterland

60% overstroomt als we niets doen

Het klimaat verandert
De zeespiegel stijgt
Het weer wordt extremer
Zoetwater is niet vanzelfsprekend

Dit raakt iedereen
We nemen al maatregelen, nu en in de toekomst

We bouwen dijken
Versterken de kustlijn
We houden water vast
Richten de ruimte anders in

Daarom is er het Nationaal Deltaprogramma
Doel 2050:
Veilig tegen overstromingen
Voldoende zoetwater
Weerbaar tegen extreem weer
Nu en in de toekomst
Op basis van actuele kennis

We werken samen
Wie?
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen
Kennisinstituten
Omwonenden
Bedrijven en maatschappelijke organisaties
Deltacommissaris – Regie

De koers tot 2050 en verder
Continu signaleren en bijstellen
Jaarlijks rapporteren met prinsjesdag
Zesjaarlijks herijken

Jaarlijks ruim 1 miljard euro beschikbaar

Alles op alles voor een veilige en leefbare delta

Nationaal Deltaprogramma
www.deltaprogramma.nl

Algemene brochure nationaal Deltaprogramma

De brochure nationaal Deltaprogramma geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag wat de overheid, samen met heel veel partijen in het land, doet om Nederland, nu en in de toekomst, voldoende klimaatbestendig te maken. In diverse projecten en samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan drie thema’s: Nederland beschermen tegen overstromingen. Nederland weerbaar maken tegen extreem weer. En Nederland voorzien van voldoende zoetwater. De brochure is te bestellen via een mail naar de Staf deltacommissaris onder vermelding van het aantal exemplaren.

2e seizoen podcast 'Over water en klimaat'

Wat doet de overheid om Nederland te beschermen tegen overstroming, te voorzien van voldoende zoetwater en ons land weerbaar te maken tegen extreem weer? Ging seizoen 1 van de podcast van het nationaal Deltaprogramma vooral over de plannen en maatregelen die worden genomen, in seizoen 2 gaan we vooral naar buiten; het land in om te kijken (en te luisteren) naar wat er daadwerkelijk in Nederland gebeurt aan de uitvoering van het Deltaprogramma. We gaan naar Tilburg, Polsbroek, Kerkwerve, Serooskerke, De Leuvenumse bossen en Den Oever. Haakjes zijn steeds de nieuwe accenten in het herijkte Deltaprogramma 2021.

Cover van de podcast Over Water & Klimaat

In voorbereiding

Engelstalige middelen

De brochure en de animatie verschijnen de komende weken ook in een Engelstalige versie. Ook komen er sjablonen voor een PowerPoint Presentatie en social media-posts.

Toolkit Communicatie

Alle nieuwe communicatiemiddelen zijn met ingang van 15 september te vinden in de nieuwe Toolkit Communicatie op de website. De Toolkit Communicatie wordt de komende maanden verder gevuld.