De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het herijkte Deltaprogramma 2021. ‘Dat laat zien dat de koers die we met het Deltaprogramma inzetten de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak’, zei Peter Glas op Prinsjesdag.

Het Deltaprogramma 2021 is op Prinsjesdag namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast de herijkte deltabeslissingen en regionale voorkeursbeslissingen staan hierin ook concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie.

Herijking en voortgang Deltaprogramma

Het nationaal Deltaprogramma volgt een adaptieve aanpak, waarbij de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen en inzichten hiertoe aanleiding geven. Het Deltaprogramma 2021 bevat het resultaat van de eerste herijking sinds het programma zes jaar geleden startte. Aanscherpingen zijn met name nodig in de deltabeslissing Zoetwater. Ook is er extra aandacht nodig voor de snelheid van de uitvoering van maatregelen om de doelen in 2050 te halen. Daarnaast is belangrijk om nu al verder vooruit te kijken, naar de periode na 2050.

Schip op de IJssel met laagwater
Een schip vaart met laagwater over de IJssel in de zomer van 2018.

De wateropgaven kunnen na 2050 fors toenemen door zeespiegelstijging en er zullen moeilijke en mogelijk ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Daar moeten betrokken partijen rekening mee houden bij beslissingen die ze in de komende jaren nemen en ze moeten zich nu al voorbereiden op de grote keuzes die na 2050 misschien genomen moeten worden. De komende zes jaar moet er veel onderzoek en voorbereidend werk verricht worden. Opties om ons land anders in te richten en mogelijke maatregelen die we in de toekomst moeten nemen om ons land voor te bereiden op deze versnelde zeespiegelstijging worden onderzocht in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Water stuurt bij ruimtelijke inrichting

In het Deltaprogramma 2021 is veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. De wateropgaven moeten meer sturend worden en randvoorwaarden aangeven voor de keuzes in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Meer dan voorheen moeten we in Nederland bij de ruimtelijke inrichting en keuze van ons landgebruik rekening gaan houden met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s.

Dit betekent bijvoorbeeld dat grote watervragende activiteiten, zoals het telen van bepaalde gewassen, bij voorkeur niet meer in droogtegevoelige gebieden moeten plaatvinden. Ook moet er bij de locatiekeuze en de gebiedsinrichting van nieuwe woonwijken rekening gehouden worden met de klimaatverandering. Bij plannen en maatregelen voor bijvoorbeeld nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking. Water stuurt, in plaats van water volgt.

Luchtfoto nieuwbouwwijk aan het water
Nieuwbouwwijk aan het water. Foto: © Ivo Vrancken

Extra geld: zoetwater en wateroverlast

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft, in lijn met adviezen bij eerdere Deltaprogramma’s, laten weten tweehonderd miljoen euro beschikbaar te stellen voor cofinanciering van maatregelen tegen wateroverlast. Bovendien heeft de minister de intentie om honderd miljoen euro extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 - 2027. Samen met de toegezegde 75 procent cofinanciering uit de regio komt het totale budget voor de uitvoering van zoetwatermaatregelen in deze periode daarmee op ruim achthonderd miljoen euro.

In de periode 2021-2034 is in het Deltafonds circa 18,6 miljard euro beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op 1,3 miljard euro uitkomt.

Advies deltacommissaris en kabinetsreactie

Met het DP2021 gaat het Deltaprogramma een nieuwe fase in. Het DP2021 bevat de uitkomsten van de eerste zesjaarlijkse herijking van de in 2015 vastgestelde deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. De kennis van klimaatverandering en de effecten van maatregelen worden steeds beter zichtbaar. Tegelijk verandert de werkelijkheid voortdurend en ontstaan nieuwe inzichten, onder andere over de  zeespiegelstijging.

Op basis hiervan constateert de deltacommissaris dat de urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie toeneemt. Dit komt door het veranderend klimaat, maar ook doordat deze inspanningen juist nu cruciaal zijn om onze economie duurzaam te stimuleren en de maatschappij weerbaarder te maken. ‘We hebben nog 30 jaar te gaan tot 2050, maar er is weinig tijd te verliezen, want de opgaven zijn groot’ aldus Peter Glas. Hij roept alle keringbeheerders en betrokken partijen op om alles op alles te zetten om de doelen voor waterveiligheid te realiseren. Daarnaast doet hij het dringende verzoek aan het kabinet om te voorkomen dat de coronacrisis ertoe leidt dat het werk aan de delta stagneert door een eventueel gebrek aan financiën.

Extra aandacht vraagt de deltacommissaris voor het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies. Dit moet intensiever worden opgepakt. Peter Glas: ‘De afgelopen maanden hebben we meer dan ooit ervaren hoe belangrijk het is dat onze vitale sectoren zoals de zorg, ICT en energie, gas- en drinkwatervoorziening kunnen blijven functioneren tijdens een crisis. Het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies moet worden geïntensiveerd’.

Het kabinet heeft het advies van de deltacommissaris overgenomen.

Podcast 'Over Water & Klimaat', seizoen 2

Seizoen 2 van de Deltaprogramma-podcast Over Water & Klimaat is gestart. De serie bestaat uit 5 afleveringen, waarin we vooral naar buiten gaan om te kijken (en luisteren) naar wat er daadwerkelijk in Nederland gebeurt aan de uitvoering van het Deltaprogramma. We gaan naar Tilburg, Polsbroek, Kerkwerve, Serooskerke, De Leuvenumse bossen en Den Oever. Haakjes zijn steeds de nieuwe accenten in het herijkte Deltaprogramma.

De eerste aflevering speelt zich af in de Lopikerwaard en gaat over de KWA+, de klimaatbestendige wateraanvoer, een systeem om in tijden van droogte extra water aan te voeren naar West-Nederland.

Je kunt 'm beluisteren via Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts en de meeste andere podcastapps. Geen app? Luister via de website Art19.

De afleveringen verschijnen tweewekelijks op donderdag volgens onderstaand schema:

  • 10 september: aflevering 1 - Lopikerwaard
  • 24 september: aflevering 2 - Hierdense Beek
  • 8 oktober: aflevering 3 - Schouwen-Duiveland
  • 22 oktober: aflevering 4 - Afsluitdijk
  • 5 november: aflevering 4 - Tilburg

Meer informatie over geactualiseerde communicatie rond het nationaal Deltaprogramma.