Foto Header: © Edwin Paree

Het afgelopen jaar dachten maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en overheden in werkateliers na over de opgaven voor de toekomst in de Zuidwestelijke Delta. Met als resultaat: een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Vanaf eind augustus wordt dit document in zes bijeenkomsten, verspreid over het gebied, verder aangescherpt. Tijdens de online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta op 11 mei presenteerde projectleider Jeroen van Herk de Gebiedsagenda aan de brede Zuidwestelijke Delta-community. 

‘Doel van de inzet van de Gebiedsagenda is om de opgaven van het Deltaprogramma en de aanvullende doelen waterkwaliteit, natuur en regionale economie toekomstbestendig en in samenhang met elkaar aan te pakken,’ aldus Jeroen van Herk. ‘Ik kijk ernaar uit het werkdocument per deelgebied te bespreken en extra ideeën op te halen. De Gebiedsagenda ontwikkelen we immers samen met gebiedspartijen. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen die de regio ziet en hoe we daar in de toekomst mee om kunnen gaan. Dat vraagt om maatwerk aan klimaatbestendige en hoogwaardige oplossingen per gebied.’

Brouwersdam in Zeeland tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer
De Brouwersdam bij het Grevelingenmeer. Foto: © Thomas Fasting/Rijkswaterstaat

Richtinggevend perspectief

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is initiatiefnemer om tot een Gebiedsagenda te komen. 'De Gebiedsagenda is een eerste stap om samen invulling te geven aan de toekomst,’ vertelt Peter van Zundert, senior-beleidsmedewerker van IenW. ‘Het is een inspirerende agenda, geeft een doorkijk naar 2050 en 2100 en brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor de grote wateren in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. De vervolguitdaging is dat samen en gelijkwaardig met alle betrokkenen in living labs verder uit te werken.’

Werkateliers

In vier inspirerende werkateliers met elk circa vijftig deelnemers ontstond de basis voor de Gebiedsagenda. Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow in Terneuzen, dacht mee namens ondernemingsvereniging VNO-NCW: ‘Door met elkaar in gesprek te gaan leer je meer over elkaars belangen en problemen. Juist dan kun je op zoek naar het gezamenlijke belang. Er zijn al ontzettend veel goede initiatieven. Binnen de Gebiedsagenda koppelen we die aan elkaar.’ Joost Stronkhorst, lector van de HZ University of Applied Sciences: ‘Doel is tot een gedragen beeld te komen over de gewenste ontwikkeling van het gebied. Zowel voor de lange termijn, als voor het handelingsperspectief waarmee we nu al aan de slag kunnen. Bijzonder is dat we dit binnen de Gebiedsagenda integraal doen.’

'Door met elkaar in gesprek te gaan leer je meer over elkaars belangen en problemen'

Handelingsperspectieven

In de Gebiedsagenda staan vijf zogenaamde handelingsperspectieven. ‘Met deze perspectieven als richting werken we toe naar een duurzame en klimaatbestendige toekomst,’ legt Van Herk uit. Deze zijn:

 1. Sterke en aantrekkelijke kust 

 2. Dynamische dijkzones 

 3. Vitaal polder- en krekenlandschap 

 4. Rijke platen, slikken en schorren 

 5. Gezonde en verbonden zeearmen

Online inspiratiesessie

Op 11 mei was de online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta, als alternatief voor de fysieke werkconferentie die werd afgelast door de coronamaatregelen. Vanuit een speciaal ingerichte studio in het Informatiecentrum Grevelingen volgden de deelnemers een online programma vol interactie rond het Deltaprogramma en de Gebiedsagenda. 170 deelnemers deden actief mee via de chattool. Nog eens 260 bezoekers logden live in. ‘Erg goed dat we op deze manier contact konden houden met alle betrokken partijen in de Zuidwestelijke Delta,’ blikt Van Herk terug. ‘De ontwikkeling van de Gebiedsagenda is work in progress en daar hebben we iedereen hard bij nodig. We zijn nu volop aan de slag met de voorbereiding voor de bijeenkomsten in de regio. Door de coronamaatregelen denken we ook na over een online variant.’ De sessie is nog terug te kijken.

Opnamen van de livepresentatie van de Gebiedsagenda. Een man en vrouw praten met elkaar. Er staat een camera en een lamp op de sprekers gericht.
Presentatie van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 op 11 mei 2020.

Volgende stappen

‘Na de bijeenkomsten nemen we een besluit over hoe de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 wordt vastgesteld,’ sluit Van Zundert af. ‘Vervolgens kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze aanbieden aan de Tweede Kamer. Tevens denken we na over het verdere implementatieproces van de Gebiedsagenda, wie daarbij te betrekken en hoe we dat organiseren.’

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 komt onder de paraplu van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta tot stand in een samenwerking tussen het Rijk en regionale en lokale overheden, bewoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers. De Gebiedsagenda onderscheidt zes deelgebieden:

 1. Kust & Voordelta 

 2. Haringvliet & Hollandsch Diep 

 3. Grevelingenmeer 

 4. Volkerak-Zoommeer 

 5. Oosterschelde & Veerse Meer 

 6. Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen