Foto Gelderland, juli 2018. Koeien die zonder beschutting buiten in de wei staan krijgen extra hooi, worden bijgevoerd, omdat het gras niet meer groeit en door de droogte vergeeld en dood is. Foto: © Flip Franssen

Voor het derde jaar op rij is het extreem droog. Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en aan langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Daarom investeren regionale overheden en het Rijk samen in oplossing om ons land beter weerbaar te maken tegen watertekorten.

In het Deltaprogramma Zoetwater hebben de partners van het Deltaprogramma de afgelopen jaren een ambitieus pakket maatregelen uitgewerkt waarmee de zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst beter geborgd kan worden. Dit heeft, gestimuleerd door het derde droge jaar op rij, geleid tot een appèl van de deltacommissaris en van regionale bestuurders om vanuit het Deltafonds €100 miljoen extra beschikbaar te stellen. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde op 4 juni positief in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt samen met de regionale cofinanciering in totaal ruim €800 miljoen beschikbaar voor fase 2 van het Deltaplan Zoetwater.

Programmamanager Deltaprogramma Zoetwater Egon Ariens: ‘We hebben onder leiding van de deltacommissaris drie informele bestuurlijke overleggen georganiseerd om met de regio’s en Rijkswaterstaat als kritische vrienden te komen tot een gezamenlijk geprioriteerd maatregelpakket. Bij de ambtelijke voorbereidingen hebben we elkaar scherp gehouden door toetsing van kansrijke maatregelen aan afgesproken criteria zoals effectiviteit, kosten-baten, cofinanciering en innovatiegehalte.’

Uitbreiding maatregelenpakket

Met deze extra impuls kan een groter maatregelenpakket gerealiseerd worden om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekort. Zo kan Nederland zich verder aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Bij elkaar opgeteld is er zo’n 800 miljoen euro voor noodzakelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de doorvoer van de Krimpenerwaard en het beperken van externe verzilting bij de Afsluitdijk, maar ook voor innovatieve projecten zoals experimenteren met natte teelten op natte gronden, het verbeteren van de bodemstructuur van kleigronden en de teelt van zouttolerante gewassen onderzoeken in Noord-Nederland. Hiermee wordt een ambitieus vervolg gegeven op het lopende uitvoeringsprogramma tot en met 2021 van ruim €400 miljoen.

'Met de regio’s en RWS als kritische vrienden komen tot een gezamenlijk geprioriteerd maatregelpakket'

Nederland zet met het Deltaplan Zoetwater en met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie in op maatregelen voor wateroverlast, hitte en droogte. De urgentie van het werken aan zoetwaterbeschikbaarheid neemt toe als gevolg van de effecten van een veranderend klimaat. Met extra investering kunnen we Nederland daadwerkelijk weerbaarder maken tegen droogte en watertekorten. En juist nu zijn deze investeringen cruciaal, om economisch herstel en duurzame economische ontwikkeling te stimuleren.