Een integrale aanpak van grote maatschappelijke opgaven in en langs de rivieren is hard nodig om het rivierengebied toekomstbestendig in te richten. Daarover zijn betrokkenen eensgezind. Op 6 februari 2020 was de startbijeenkomst Integraal Riviermanagement (IRM) in het Fort Lent bij Nijmegen. Circa 200 vertegenwoordigers van overheden, belangenorganisaties, gebiedspartijen, bedrijven en kennisinstituten kwamen bijeen om ideeën, wensen en verwachtingen uit te wisselen.

Over hoe die integrale aanpak eruit moet zien, bestonden tijdens de startbijeenkomst verschillende gedachten en denkrichtingen. Bijvoorbeeld over hoe breed we integraliteit opvatten. Waterkwaliteit is een thema binnen IRM, maar vallen opgaven op het gebied van plastic soep en medicijnresten hier ook onder? Daarnaast werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor grensoverschrijdend denken en samenwerken. Ook over het samenwerken zelf zijn beelden uitgewisseld: op welk niveau maak je welke keuze en hoe doe je dat samen? 

Steven Voest, programmamanager IRM, kijkt tevreden terug: ‘Enthousiasme voerde de boventoon tijdens de discussies, evenals bereidheid om mee te werken aan het Programma IRM. Maar er was ook ruimte voor scepsis en kritische vragen. Is het haalbaar om alle belangen van Rijk en de regio samen te brengen in een gezamenlijk programma? En hoe gaan we de belangenafweging organiseren met partners in de regio en op lokaal niveau?’ Ook de internationale context werd besproken.

Een aanwezige stelt een vraag aan de host tijdens de startbijeenkomst Integraal Riviermanagement (IRM) in het Fort Lent.
De startbijeenkomst IRM in Lent kon rekenen op veel aandacht en vanuit de deelnemers kwamen er volop ideeën, vragen, suggesties en kritische noten. Foto: Suzie Geenen, Imagro BV

Programma in ontwikkeling

De komende twee jaar werken het Rijk en de regio samen aan IRM. Voest: ‘Daarmee zorgen we voor een efficiënte en gezamenlijke basis voor het toekomstige werken aan onze rivieren. In de integrale visie voor het Maas- en Rijngebied komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Ook benutten we kansen voor recreatie en een aantrekkelijke leefomgeving.’

"Binnen IRM werken we samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst"

Relaties met bestaande programma’s

Het Programma IRM heeft nauwe relaties met verschillende andere programma’s. Zo werken de Deltaprogramma’s Maas en Rijn samen in IRM en worden ook de doelstellingen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren voor het rivierengebied opgepakt. Daarnaast vindt over beleidsopgaven zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 nauwe afstemming plaats tussen de partneroverheden. Maar niet alleen het eigen beleid wordt meegenomen, benadrukt Voest: ‘Ook visies en plannen die niet door de overheid ontwikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld Levende rivieren en de toekomstvisie van de WUR, nemen we mee bij het ontwikkelen van de toekomstvisie voor ons rivierengebied. 

Meepraten en reageren?

‘Bij de ontwikkeling van IRM zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de bestaande structuren. Via bestaande overlegtafels van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn en via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat consulteren we partners en houden we ze op de hoogte’, licht programmamanager Voest toe.

"We zoeken nadrukkelijk aansluiting bij de bestaande structuren"

‘Ook organiseren we de komende twee jaar werkateliers en reactie- en bijpraatmomenten met maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers . De exacte invulling hiervan zijn we nu aan het uitdenken. Daarbij nemen we de participatiewensen en -behoeften mee die we de afgelopen maanden al hebben opgehaald, onder andere tijdens de startbijeenkomst in Lent. Ons uitgangspunt is partijen en personen op een constructieve wijze te betrekken bij de totstandkoming van het programma IRM. We blijven behoeften en wensen dan ook doorlopend ophalen.’

Wanneer gaat het werk buiten beginnen?

Voest: ‘Op dit moment zitten we in de ontwikkelfase. Het doel is om in 2022 het programma vast te stellen. Vanaf 2029 is er binnen het Deltafonds geld gereserveerd, maar we onderzoeken de mogelijkheden om de gereserveerde middelen naar voren te halen. Nieuwe integrale kansen die de komende jaren tot stand komen zijn interessante pilotprojecten voor IRM. Die laten we natuurlijk niet graag liggen.’

Drie deelnemers van de startbijeenkomst Integraal Riviermanagement (IRM) in het Fort Lent.
Steven Voest, programmamanager IRM, luistert aandachtig naar een vraag van een van de deelnemers. Foto: Suzie Geenen, Imagro BV

Denk mee

Bent u op de hoogte van interessante kansen en ontwikkelingen in het rivierengebied voor IRM? Laat het vooral weten via de centrale postbus, via de mensen van het Deltaprogramma Rijn  of via het Deltaprogramma Maas.

De startbijeenkomst Integraal Riviermanagement (IRM) in het Fort Lent bij Nijmegen. Circa 200 deelnemers zitten in de zaal en kijken naar het podium.
In gesprek met drie leden van de stuurgroep IRM over nut en noodzaak van Integraal Riviermanagement. Deelnemende bestuursleden: Jos Penninx (Bestuurlijk Platform Deltaprogramma Rijn en Vereniging Nederlandse Riviergemeenten), Patrick van der Broeck (Stuurgroep Deltaprogramma Maas en dijkgraaf Waterschap Limburg) en Titus Livius (directeur Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Foto: Suzie Geenen, Imagro BV