Burgemeester Margot Mulder: 'De stresstesten in Goes zijn gedaan. Nu volgen de risicodialogen.'

Op donderdag 14 november 2019 vindt het jaarlijkse Nationaal Deltacongres plaats in de Zeelandhallen in Goes. Burgemeester Margo Mulder zet de deuren van haar gemeente wijd open voor de deltacommunity. ‘Een mooie kans om uit te dragen dat hier in Zeeland integraal denken en werken de gangbare lijn is als het gaat om de wateropgaven waar we vandaag de dag voor staan.’

Goes heeft, net als heel Zeeland, waterveiligheid altijd hoog op de agenda staan. Het zit in het DNA van de Zeeuwen. De klimaatverandering zorgt ervoor dat het voorkomen van wateroverlast, zorgen voor voldoende zoetwater en voorkomen van hittestress bij langdurige droogte nieuwe agendapunten zijn. ‘Maar dat is wel een gezamenlijke maatschappelijke opgave’, benadrukt burgemeester Margo Mulder.

De keuze voor Goes als locatie voor deze tiende editie van het Deltacongres noemt ze logisch, omdat het Zeeland is en de stad qua bereikbaarheid gunstig ligt. ‘We vinden het als gemeente belangrijk om juist dit congres te hosten. Zeeland ís land in het water, veel onderwerpen zijn aan water gerelateerd en hier ligt natuurlijk de bakermat als het gaat om het Deltaprogramma.’

Hoe spelen de actuele opgaven rond waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruintelijke adaptatie in uw gemeente?
‘We hebben een vrij actief beleid voor wateroverlast. De stresstesten zijn gedaan. Met behulp van computeranimaties hebben we de zwakke plekken in beeld. Bij hoosbuien komen die ook meteen naar voren, bijvoorbeeld in de Goese Polder. Vooral oudere woningen zijn minder berekend op hevige regenval. Waar we kunnen, doen we meteen aanpassingen aan de inrichting van de straten om de overlast te beperken. De volgende stap zijn de risicodialogen. We gaan in september met onze inwoners in gesprek.’

En de droogte en hitte, bent u daar afgelopen zomer extra mee in de weer geweest?
Zeker. Vorig jaar zijn er beperkingen aan land- en tuinbouw opgelegd voor het beregenen uit oppervlaktewater. Afgelopen zomer niet. Maar het watertekort in de natuur en de ondergrond is nog steeds niet aangevuld. Daar komt de afgelopen droogteperiode bovenop. Dat maakt het wel problematisch en urgent. Samen met de provincie en de waterschappen werken we beleid uit om regenwater zoveel mogelijk op te vangen en vast te houden.’

’Werken aan een mix van kwantiteit, kwaliteit en leveringszekerheid’

‘Zeeland is omringd door water, maar dit water is voornamelijk zout. De beschikbaarheid van zoetwater voor met name landbouw is daarom een grote uitdaging. Ook hebben we in Zeeland last van verzilting, waardoor de landbouw extra uitdagingen voor de beschikbaarheid van zoetwater heeft. Binnen de Proeftuin Zoetwater wordt nieuwe kennis ontwikkeld om de verziltingsbedreiging het hoofd te bieden. De projecten binnen de proeftuin gaan over het vergroten van de waterbeschikbaarheid en het verminderen van de watervraag. Eén van de resultaten van de proeftuin is dat er een techniek is ontwikkeld waarmee zo zuiver mogelijk zoet-zout beelden vanuit de lucht zijn te maken. Ook wordt er ingezet op de zoetwaterbeschikbaarheid. De doelstelling richting de toekomst is om te werken aan een mix van kwantiteit, kwaliteit en leveringszekerheid.’

‘Hittestress is voor ons zeker een aandachtspunt. Tot onze verrassing blijkt uit onderzoek dat we er hier in Goes net zoveel last van hebben als in een stad als Rotterdam. Ik vind dat best alarmerend. Vooral ’s nachts blijft de warmte lang hangen. We doen daar nu aanvullend onderzoek naar en gaan dat goed in de gaten houden.’

’In Goes hebben we net zoveel last van hittestress als in een stad als Rotterdam’

‘Er is een hittekaart gemaakt met alle knelpunten op het gebied van hitte binnen Goes. Deze hittekaart helpt ons om op warme plaatsen de openbare ruimte zo aan te passen dat het koeler wordt, ook tijdens warme dagen. Dit doen we door het toepassen van meer groen en water.’

Hittekaart van Goes

Hoe belangrijk zijn voor u de risicodialogen bij ruimtelijke adaptatie?
Ik vind burgerparticipatie in onze samenleving erg belangrijk. Het was een van de profieleigenschappen voor de nieuwe burgemeester, die mij het meest aansprak. Je moet het echt samen doen. Als je niet goed uitlegt wat je wilt gaan doen, inwoners niet bij de keuzes betrekt, kortom ze niet meeneemt in het proces, dan ga je het niet redden. Ik vind de tiny forests een goed voorbeeld van hoe dat hier werkt. Daarmee krijgen we meer groen en versterk je de biodiversiteit, maar ik vind het vooral belangrijk dat je de bewoners heel erg bewust maakt van en betrekt bij het beleid om de leefomgeving te verbeteren. Daar mag je als overheid best zelf een prikkel bij geven. Ik vind het mooi dat de gemeenteraad en het college van Goes dat uitdragen.’

Is dat ook hetgeen u in november tijdens het Deltacongres wilt laten zien?
‘Zeker, je hebt je inwoners nodig om al die ruimtelijke ingrepen te kunnen uitvoeren. Ik zie hier in huis dat integraal denken en werken bij deze onderwerpen de gangbare lijn is. Ik vind dat we dat als Goes best mogen uitdragen nu de deltagemeenschap hier naartoe komt. Bovendien biedt het de kans om er extra aandacht voor te vragen.’

Inschrijven en programma Deltacongres 2019

Het tiende Deltacongres in Goes op donderdag 14 november staat geheel in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid’. Het programma is inmiddels bekend en de inschrijving is geopend.