Op Prinsjesdag 2018 verscheen als bijlage bij het Deltaprogramma 2019 een ‘what if’-verkenning over de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging. Deltares voerde deze verkenning uit. In vervolg op deze verkenning is de afgelopen maanden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staf Deltacommissaris in nauwe samenwerking met de andere partners van het Deltaprogramma,  een onderzoeksprogramma opgezet.

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) levert input voor de volgende herijking van de voorkeurstrategieën in het Deltaprogramma in 2026. Moeten we onze strategieën aanpassen? En hoe kunnen we hierover zo goed mogelijk besluiten, rekening houdend met alle onzekerheden?

Effectverkenning
Het kennisprogramma heeft een looptijd van vijf jaar. De onderzoekslijnen richten zich op het beter in beeld krijgen van de ontwikkelingen op Antarctica en de doorwerking daarvan op de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Het kennisprogramma onderzoekt de effecten op het kustfundament, de waterkeringen en de zoetwatervoorziening. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om de huidige maatregelen ‘op te rekken’en onderzocht welke maatregelen nodig zijn om opties voor de verre toekomst open te houden.

Kennisvragen over gedragsverandering, transitiemanagement en communicatie maken eveneens onderdeel uit van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Tussentijds worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over toekomstige zeespiegelstijging van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het KNMI meegenomen.

Samenwerking Deltaprogramma
Het kennisprogramma wordt opgezet en uitgevoerd met de partners van het Deltaprogramma en maakt gebruik van de structuur van het Deltaprogramma. Dit betekent een nauwe  samenwerking op de drie thema’s (waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie) en met de gebieden van het Deltaprogramma (Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied, rivieren Rijn en Maas, Kust en het Waddengebied). Samenwerking is belangrijk vanwege de mogelijke doorwerking op de regionale voorkeursstrategieën.

Waterbrief naar Tweede Kamer
De Stuurgroep Deltaprogramma heeft op 18 april jl. ingestemd met de scope en opzet van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De benodigde inzet en middelen worden momenteel nader uitgewerkt. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft voor het Algemeen Overleg op 20 juni een Waterbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarmee zij over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging informeert. Op de  de Kustdag (19 september 2019) en het Deltacongres (14 november 2019) wordt het kennisprogramma gepresenteerd.