Het was een lustrum, deze keer. De jaarlijkse conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) beleefde in Delft, op de congreslocatie van Lijm & Cultuur, haar vijfde editie. ’Mooie gelegenheid om terug te blikken op de ontwikkeling die de verschillende onderzoekslijnen de afgelopen periode hebben doorgemaakt’, sprak programmamanager en dagvoorzitter Roeland Allewijn (Rijkswaterstaat). ‘En laten we vooral ook met elkaar delen wat de opbrengsten uit dit water- en klimaatonderzoek zijn.’

In het NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen rond water en klimaat. Met het doel feiten en actuele kennis te verzamelen waarop het beleid en de maatregelen voor het beheer van onze delta kunnen worden gebaseerd. Het NKWK is hiermee van groot belang voor de kennisagenda van het Deltaprogramma. Ook deltacommissaris Peter Glas gaf acte de présence. ‘Na vijf jaar delen we hier vandaag de meest recente inzichten en bevindingen die zo centraal staan in de realisatie van het Deltaprogramma op het gebied van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie, ook in onze binnensteden. Een mijlpaal’, zo sprak de deltacommissaris in zijn openingsspeech.

Alpha, beta, gamma
Deltacommissaris Glas benadrukte ook het belang van verbinding tussen verschillende disciplines. ’We zijn hier in Delft, een stad die bekendstaat om haar technische kennis. Maar inmiddels weten we dat het gaat om méér dan techniek alleen. We hebben alpha-, beta- en gamma-kennis nodig, als we de wereld willen verbeteren. Ik zeg altijd: alpha + beta + gamma = delta. Onze delta! Juist in die verbinding van kennis uit verschillende disciplines zit de oplossing om onze delta leefbaar te maken en gezond te kunnen doorgeven aan de jonge generatie.’

‘Het is belangrijk jongeren en het onderwijs actief te betrekken’

Die jonge generatie was nadrukkelijk aanwezig op de conferentie. Naast ruim 350 waterprofessionals uit het hele land, hadden zich ook bijna 60 studenten en young professionals aangemeld. Zij volgden een speciaal Future Water Leaders-programma, dat onder andere bestond uit – vrijwillige – koppeling met een senior waterprofessional, bemiddeling bij stage-, afstudeer- en vacante werkplekken en de mogelijkheid hun persoonlijke ‘wateridentiteit’ te ontdekken.

Peter Glas neemt afscheid van Roeland Allewijn, sinds 2015 trekker van het NKWK

Afscheid
‘Het is belangrijk jongeren en het onderwijs actief te betrekken’, sprak Roeland Allewijn, die in het plenaire programma ook zijn afscheid, als trekker van het NKWK, aankondigde. Per 1 november 2018 is hij Chief Data Officer bij Rijkswaterstaat. ‘Dit is, met pijn in het hart, mijn laatste NKWK conferentie. Maar in Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat en voor velen geen onbekende, zie ik een prima opvolger.’

Na afloop van het plenair programma, waarin ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, TKI Deltatechnologie en TU Delft discussieerden over nut en noodzaak van voortschrijdend onderzoek naar Water en Klimaat, startte de eerste ronde workshops. Veel belangstelling was er voor de actuele thema’s ‘Droogte 2019’ en het ‘Kennisprogramma Zeespiegelstijging’. Maar ook workshops rondom ‘Klimaatadaptieve maatregelen in de stad’, ‘Europese samenwerking’ en het ‘Veranderend evenwicht rond onze rivieren’ trokken veel belangstellenden.

Veel belangstelling voor de droogte en de zeespiegelstijging

Veldexcursies
Tijdens de lunch trokken de meeste deelnemers erop uit. Zij gingen mee met een van de elf veldexcursies, bedoeld om écht in de praktijk te kunnen zien waartoe onderzoek en pilots daadwerkelijk leiden. Een bezoek aan de Hollandse IJsselkering stond op het programma. En mensen konden ook een kijkje nemen bij de Proeftuinen Flood Proof Holland en de Waterstraat van de TU Delft of bij een duurzame groenteteler in het Westland. De deelnemers aan de excursie Aquathermie waren eerst aanwezig bij de ondertekening van de Green Deal Aquathermie, Daarna reisden ook zij af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder, waar 1400 woningen worden verwarmd met warmte uit afvalwater

De Green Deal Aquathermie is een iniatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en de ministeries van Economische zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vol nieuwe inzichten en belevenissen verzamelden de waterprofessionals zich tegen 16.00 uur opnieuw in de grote zaal van Lijm en Cultuur voor de plenaire afsluiting. Na de slotfilm, het – nu echt – allerlaatste slotwoord van dagvoorzitter Allewijn en de borrel, lag er voor alle vertrekkende bezoekers het boek The sand motor: a nature based response to climate change klaar, met ervaringen en lessen uit dit project.

Arjen Luijendijk en Stefan Aarninkhof overhandigen het boek met lessen en ervaringen over de zandmotor aan deltacommissaris Peter Glas
  • Lees hier het uitgebreide nieuwsverslag (video) van de NKWK Conferentie 2019

Lees ook de nieuwsberichten:

Of bekijk de vlog: