Het neerslagtekort is sinds de droge zomer van vorig jaar nog steeds niet overal opgelost, met name niet op de hoge zandgronden. De droogte en vooral de gevolgen daarvan waren onderwerp van het plenaire debat in de Tweede Kamer met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 13 februari jl.  

Alle aanwezige politieke partijen (D66, CDA, GroenLinks, VVD, SP, 50PLUS, PVV, SGP) waren positief over de inzet van de waterbeheerders om de schade tijdens de droogtecrisis te beperken. De onderwerpen die besproken zijn, gingen vooral over wat we gaan doen om onze leerervaringen in te zetten om beter voorbereid te zijn op een toekomstige droogte. Met als belangrijke onderwerpen: grondwater, drinkwater, verzilting en de betrokkenheid van de waterschappen.  

De minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen, legde veelal de verbinding met de lopende Beleidstafel Droogte, die op dit moment werkt aan adviezen over de beleidsmatige aandachtspunten die tijdens de droogte zijn gesignaleerd. In het debat van 13 februari gaf de minister aan dat in april de rapportage beschikbaar komt over  urgente onderwerpen, inclusief concrete voorstellen om mogelijke droogteknelpunten vroegtijdig te kunnen oppakken. In het najaar komt de rapportage over alle onderwerpen, inclusief voorstellen, beschikbaar. Ook de verbinding met het Deltaprogramma werd meermaals gelegd, onder andere in de stand van zaken rond de stresstesten, voortkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. 

Actualiteit droogte

Begin maart luidden dijkgraven in NOS Nieuwsuur de noodklok. De grondwaterstanden zijn op verschillende plaatsen nog steeds te laag. Naar aanleiding van deze berichtgeving gaf  deltacommissaris Peter Glas op NPO1 een reactie. Hierin deed hij de oproep: ‘Sla en spaar water op. De beschikbaarheid van zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden en de gebruikers van zoetwater 

Momenteel brengen de zoetwaterregios, samen met het Rijk, mogelijke maatregelen in beeld voor de tweede fase van het Deltaplan ZoetwaterDoel is ons watersysteem robuuster te maken.