Het NKWK is in 2015 gestart, met als doel het uitvoeren en bundelen van fundamenteel, toepassings- en praktijkgericht onderzoek en innovaties op maatschappelijke vraagstukken rondom water en klimaat.  Kennisvragen uit het Deltaprogramma - waarbij meerdere partijen samenwerken - zijn voor een groot deel ondergebracht in onderzoekslijnen van het NKWK, zoals Kustgenese, Rivieren, Slim Water Management, Klimaatbestendige stad, Nationaal Water Model en de nieuw in te stellen onderzoekslijn Klimaatverandering.

Een Raad van Toezicht (RvT) bewaakt de overall koers en voortgang. In de RvT zijn de belangrijkste financierende partijen vertegenwoordigd: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, STOWA, Deltares (mede namens TNO en Wageningen Environmental Research), KNMI, NWO, Topsector Water. De RvT wordt voorgezeten door de deltacommissaris.

In de laatste vergadering van 26 november concludeerde de RvT dat het NKWK inmiddels goed op stoom is: ruim 40 organisaties werken samen aan 12 onderzoekslijnen. Daarmee brengen de deelnemende partijen nu een jaarlijks budget bijeen van ongeveer 10 miljoen euro per jaar (exclusief personele inzet). Dit neemt de komende jaren verder toe. Sterk punt is dat de onderzoekslijnen onderzoek- en praktijktoepassingen zoveel mogelijk combineren. Dit bevordert dat nieuwe kennis doorstroomt naar de praktijk. Een voorbeeld hiervan is de NWO-call Living Labs in the Delta, die zich specifiek richt op ‘nature based solutions’. Elk jaar is er een NKWK Kennisconferentie, waarop nieuwe resultaten gedeeld worden, aangevuld met onder andere veldbezoeken.

Inmiddels heeft zich een krachtig netwerk gevormd, dat ook goed heeft kunnen inspelen op de extra gelden die in het regeerakkoord voor onderzoek zijn vrijgemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld uit het NKWK netwerk 20 water- en klimaatgerelateerde onderzoeksvoorstellen ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Meer informatie:
www.waterenklimaat.nl