Overheden investeren samen 600 miljoen in maatregelen

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Dinsdag 20 november tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), op de Dakakker in Rotterdam, samen met gemeenten, waterschappen en provincies, het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. De komende jaren wordt zo'n 600 miljoen euro extra vrijgemaakt voor klimaatadaptatiemaatregelen, de helft door het Rijk, de andere helft door de drie mede-overheden.

Met dit akkoord wordt invulling gegeven aan de afspraken in het Regeerakkoord en in het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het bestuursakkoord zijn afspraken opgenomen over de versnelling en intensivering van het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en over de financiering daarvan. ‘Samen met de partners in het Deltaprogramma, gemeenten, waterschappen en provincies geef ik hiermee een steun in de rug bij deze aanpak’, aldus minister Van Nieuwenhuizen bij de ondertekening. 

‘Dit is écht een aan-de-slag-akkoord’ (Cora van Nieuwenhuizen, minister van IenW)

Meer groen en waterbuffers

De minister: ‘Dit is écht een aan-de-slag-akkoord. Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering.’ 

Maatregelen waaraan wordt gedacht zijn: meer groen aanleggen en -planten in stedelijke gebieden in plaats van bestrating; voorzieningen aanbrengen om water te bergen, zowel op het platteland als in de steden, om uit te putten tijdens lange periodes van droogte. Dakakker in Rotterdam, de plek van ondertekening van het bestuursakkoord is een prima voorbeeld. Met een slimdak wordt water opgevangen in de stad. Dat water wordt gebruikt voor de Dakakker en het wordt langzaam op geschikte momenten afgevoerd naar de stad. Voor meer voorbeelden zie de impactprojecten op www.ruimtelijkeadaptatie.nl

De minister: ‘Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.’ 

Waterwet aanpassen

Parallel aan de uitwerking van het bestuursakkoord gaat de minister de Waterwet aanpassen. Die wetswijziging maakt het mogelijk om vanaf 2021 een tijdelijke impulsregeling uit het Deltafonds in te stellen voor de versnelling van de uitvoering van regionale projecten tegen wateroverlast.

De afspraken in het akkoord worden uitgewerkt in het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Op basis van stresstesten komt er in 2020 in uitvoeringsprogramma´s te staan hoe en met welke projecten de 600 miljoen euro het meest effectief kan worden ingezet.  

De komende jaren moeten alle overheden blijven werken aan het uitvoeren van stresstesten en het voeren van risicodialogen. Uiterlijk eind 2020 ontstaat er een landsdekkend beeld van de opgaven en maatregelen tegen wateroverlast, droogte, hitte en gevolgen van overstromingen. Met dit akkoord is 20 miljoen extra vrijgemaakt in 2019 en 2020 voor procesondersteuning om te komen tot deze uitvoeringsprogramma's. Dit extra geld is ook voor kennisontwikkeling en –deling en enkele pilots. Begin 2019 zal een uitvraag worden gedaan voor deze pilots waarbij wordt aangegeven wat de criteria hiervoor zijn. De 20 miljoen komt bovenop de 6,7 miljoen die al beschikbaar was vanuit Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Bestuurders bij de ondertekening van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie op de Dakakker in het centrum van Rotterdam, vlnr: Ben de Reu (IPO), Hans Oosters (Unie van Waterschappen), minister Cora van Nieuwenhuizen, Ed Anker (VNG).