Actueel

Dit artikel hoort bij: Deltanieuws #5 2018

Bestuurlijke voortgang

stuurgroep 3

Laatste Nationale Stuurgroep Deltaprogramma voor Hans Oosters en Wim Kuijken

29 november - Op de dag dat de Deltacommissaris 66 jaar werd en daarmee officieel de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, zat hij voor het laatst de Nationale Stuurgroep Deltaprogramma voor. Michelle Blom reikte hem namens Rijkswaterstaat het ‘dijkwerkertje’ uit, een eervolle onderscheiding om de Deltacommissaris te bedanken voor bewezen goede diensten voor de waterstaat van ons land.

Wim Kuijken zelf sprak op zijn beurt woorden van dank aan Hans Oosters, die zijn voorzitterschap van de Unie van Waterschappen verruilt voor een functie als Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. En met een eenvoudig ‘En nu gaan we werken!’ opende de Deltacommissaris het inhoudelijke deel van de stuurgroep.

Droogtelessen
En er stonden interessante onderwerpen op de agenda. De droogte van de afgelopen zomer en herfst levert veel nieuwe inzichten op die zullen moeten worden meegenomen in de nieuw opgerichte Beleidstafel droogte. Lessen voor de langere termijn zullen een doorvertaling moeten krijgen in het Deltaplan Zoetwater. Dit vraagstuk zal aan de orde komen in het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ).

Beleidsplatform Waterveiligheid
Ook werd in de stuurgroep discussie gevoerd over de oprichting van een beleidsplatform Waterveiligheid. Uit een door DG Water en Bodem gehouden gespreksronde bleek dat hier behoefte aan en een goed gevulde agenda voor is. De stuurgroep opperde hierbij om – vanwege het interbestuurlijke karakter – met een gedeeld voorzitterschap DGWB-UvW te gaan werken. Ook wees de stuurgroep op het belang van de interactie tussen het nationale niveau en de gebieden. Met deze en andere suggesties is het voorstel vastgesteld.

Andere punten van gesprek waren:

  • de rapportage van de werkgroep Gevolgbeperking (akkoord, met complimenten aan de werkgroep);
  • het voorstel voor vervolgacties op het rapport van Deltares over de gevolgen van een versnelde stijging van de zeespiegel;
  • de zes-jaarlijkse herijking van de voorkeursstrategieën en deltabeslissingen.

Informeel overleg Deltaprogramma (OIM/OFL)

30 oktober - Op verzoek van de leden van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft ieder jaar een informeel overleg plaats over het Deltaprogramma onder leiding van voorzitter Job Cohen. Het OIM is per 1 november jl. verder gegaan onder de naam Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het overlegorgaan speelt niet alleen een rol in de opgaven van het ministerie van IenW, maar ook in die van de ministeries van LNV, EZK en BZK.

Het doel van het informeel overleg OFL is om in een vroeg stadium in gesprek te gaan over specifieke maatschappelijke ontwikkelingen in het Deltaprogramma. Het informele OFL vond dit jaar eind oktober plaats en er was een brede vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke organisaties. Drie ontwikkelingen zijn aan de orde geweest.

1. Droogte – lessons learned
Het eerste onderwerp was de droogteperiode dit jaar en de lessen die we kunnen leren voor het Deltaplan Zoetwater en de maatregelen die hierin zijn opgenomen. De OFL-leden gaven aan het vasthouden van water als een belangrijke maatregel te zien die - naast het terugdringen van het watertekort - meerdere doelen kan dienen, zoals natuur, landbouw en drinkwater. Daarnaast vragen de OFL-leden extra aandacht voor verzilting en de grondwater(voorraad) bij het formuleren van maatregelen voor het Deltaplan Zoetwater. Ook hebben zij opgeroepen tot een goede samenwerking en afstemming met de betrokken gebruikers, zowel tijdens de crisis als bij het selecteren van maatregelen. Tot slot is er vanuit de binnenvaart extra aandacht gevraagd voor de bodemerosie in de Rijn. Deze uitkomsten zijn gedeeld met het Bestuurlijk Platform Zoetwater van half november en de Stuurgroep Deltaprogramma van eind november.

2. Verkenning zeespiegelstijging
Een tweede ontwikkeling was de verkenning naar de mogelijk versnelde zeespiegelstijging. Aan de hand van een presentatie vanuit de Staf deltacommissaris is met de leden besproken wat de mogelijke consequenties voor het Deltaprogramma zijn.

3. Herijking Deltaprogramma
Het derde onderwerp was de eerste zesjaarlijkse herijking van het Deltaprogramma. Doel van de herijking is het zorgvuldig checken of er ontwikkelingen zijn die het nodig maken om de deltabeslissingen en -strategieën aan te passen en, voor zover van toepassing, voorstellen te doen voor aanpassingen. In het informeel overleg zijn de inmiddels geïnventariseerde externe ontwikkelingen besproken en is bekeken of er ontwikkelingen ontbraken die mogelijk relevant zijn voor het aanscherpen of aanpassen van de Deltabeslissingen en regionale voorkeursstrategieën. Er bleken geen externe ontwikkelingen te ontbreken.

In het voorjaar van 2019 vindt het jaarlijkse formele OFL overleg plaats. Het concept Deltaprogramma 2020 staat dan op de agenda.

Wat is OFL?

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving biedt een platform voor samenwerking tussen de rijksoverheid en groepen burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Zij werken onder begeleiding van het OFL bijvoorbeeld aan een nationale agenda of een innovatie- of transitieprogramma. In de context van het OFL wordt ook (jaarlijks) gesproken over specifieke maatschappelijke ontwikkelingen van het Deltaprogramma. Meer informatie: OFL

Terugblik Wetgevingsoverleg Water

26 november - Eind november stond het Deltaprogramma 2019, inclusief de begroting van het Deltafonds, op de agenda van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. De commissie toonde zich zeer geïnteresseerd in het werken aan onze delta, waarbij men zich bewust is van de ingewikkelde afwegingen die wij met elkaar regelmatig ervaren.

Het debat spitste zich vooral toe op de droogte van de afgelopen zomer en de lage waterstanden in de rivieren. Ook de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke adaptatie en Integraal Riviermanagement passeerden uitgebreid de revue, evenals de behoefte aan voldoende beschikbaar zoetwater. Er was veel aandacht voor bodemdaling en er waren – naast felicitaties – ook vragen over het pas gesloten Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

Een volledige weergave van het debat is terug te luisteren op de site van de Tweede Kamer.

Nieuwe rubriek

Bestuurlijke Overleggen MIRT

De minister van Infrastructuur en Waterstaat spreekt jaarlijks met regiobestuurders over de vele projecten die in het hele land worden uitgevoerd. In deze bestuurlijke overleggen (BO MIRT) vormt de systematiek van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) de procesmatige ruggengraat en worden plannen van Rijk en regio naast elkaar gelegd. Welke verkenningen worden gestart? Zijn er verkenningen die overgaan in een planstudie, etc.

Op 21 en 22 november waren de BO MIRT overleggen met alle landsdelen. Naast veel mobiliteitsonderwerpen (wegen en spoor), woningbouwambities en goederenvervoer, stonden er ook projecten en verkenningen op de agenda die binnen het Deltaprogramma zijn ontplooid. Met name bij het BO MIRT-Zuid is achter de schermen hard gewerkt om goede bestuurlijke besluiten voor te bereiden.
En met resultaat! Tussen de minister en de regiobestuurders is afgesproken dat Oeffelt onder voorwaarden de planuitwerkingsfase kan gaan starten. Voor de Lob van Gennep en Alem worden verkenningen gestart, waarbij in de verkenning ook nog enkele financiële losse einden moeten worden afgehecht. Deze projecten zijn van belang voor waterveiligheid langs de Maas, maar ook voor scheepvaart, natuurontwikkeling en de regionale economie. Hiermee wordt al vooruit gewerkt langs de lijnen van het programma Integraal Riviermanagement, waarover de minister en regio hebben afgesproken elkaar begin 2019 nader te zullen spreken.