Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers:

Acht natuurorganisaties die samenwerken rond het groen-blauwe concept ‘natuurlijke klimaatbuffers’ gaan door met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Met behulp van financiële steun van het Europese programma LIFE en het ministerie van LNV, werken ze aan het van de grond krijgen van nieuwe inrichtingsprojecten waar natuur en klimaatadaptatie hand in hand gaan. Daarmee dragen ze bij aan een veerkrachtige en multifunctionele invulling van het Deltaprogramma.

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit acht natuurorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties, Landschappen.nl en Natuurmonumenten. Sinds 2008 werkt de coalitie aan het tot stand brengen van natuurlijke klimaatbuffers in haar gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, waardoor de gebieden meegroeien met de klimaatverandering en de leefbaarheid van Nederland verbeteren. Vandaar dat de coalitie stevig participeert in het Deltaprogramma.

Wateropgave

Tot 2015 slaagden de natuurorganisaties erin om met een stimuleringssubsidie van het toenmalige ministerie van IenM op twintig plaatsen in Nederland partners te vinden om natuurgebieden beter in te richten, uit te breiden of te ontwikkelen. Daarbij was het de bedoeling naast groene doelen ook wateropgaven uit het Deltaprogramma te realiseren.
In projecten in de kustzone en langs het IJsselmeer is geëxperimenteerd met bouwen met natuur ten behoeve van de waterveiligheid. In het Rivierengebied werd voortgeborduurd op het concept van rivierverruiming. In de rest van het land hielp CNK water in natuurgebieden vast te houden of te bergen ter voorkoming van droogte en/of wateroverlast. In elk gebied van het Deltaprogramma is gewerkt aan een of meer natuurlijke klimaatbuffers.

Integraal

In omvang variëren de gerealiseerde klimaatbuffers van enkele tientallen vierkante meters (de geveltuin van het kantoor van Vogelbescherming Nederland) tot meer dan 2000 hectare (De Onlanden bij Groningen). Altijd werken natuurorganisaties samen met waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies of gemeenten, maar ook boeren en drinkwaterbedrijven haakten regelmatig aan in deze integrale gebiedsprojecten. Achteraf bleek een geïnvesteerde euro vaak meer op te hebben geleverd dan in een vergelijkbare situatie waarbij alleen is gehandeld, of een natuurlijke oplossing zelfs goedkoper te zijn dan een technisch-sectorale oplossing. Ook leverde samenwerking synergievoordelen op die zich uiteindelijk ook economische uitbetalen.

Nieuwe kansen

Gestimuleerd door het succes van dit programma besloten de deelnemende natuurorganisaties te blijven zoeken naar kansen voor nieuwe klimaatbuffers en daar met de watersector samen van te blijven leren. De eerste stap – de coalitie bijeenhouden, actief deel blijven nemen aan de vormgeving van het Deltaprogramma, lokale projecten lokaliseren en blijven stimuleren – kan nu gedaan worden door een financiële bijdrage vanuit het ‘LIFE Integrated Project Deltanatuur’ (looptijd tot 2022).

LIFE IP Deltanatuur beoogt de realisatie van de nationale en Europese biodiversiteitsdoelen te versnellen, onder meer door knelpunten weg te nemen en een ecologisch verantwoorde, integrale gebiedsaanpak in de Grote Wateren vorm te geven. LIFE IP Deltanatuur beoogt tevens om de nationale en Europese biodiversiteitsdoelen te realiseren door meekoppelen en natuurinclusieve uitvoering van de wateropgaven. Voor de volgende stap, het mede uitvoeren van nieuwe projecten, zoekt de coalitie nog naar middelen.

Meer informatie:
Klimaatbuffers: www.klimaatbuffers.nl
LIFE IP Deltanatuur: life-ip-deltanatuur.nl