De periode van terinzagelegging van het ontwerp-peilbesluit voor het IJsselmeergebied is op dinsdag 14 november afgelopen. Het Rijk beoordeelt de ruim zeventig ingediende zienswijzen en stelt na bespreking in het bestuurlijk platform IJsselmeergebied, naar verwachting in de eerst helft van 2018 een definitief peilbesluit vast.

Het ontwerp-peilbesluit is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van de Deltabeslissing IJsselmeergebied. Het nieuwe peilbesluit is flexibeler dan het huidige besluit. Het biedt de waterbeheerder meer ruimte om te sturen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoetwater. Het flexibele zomerpeil maakt het mogelijk bijtijds een zoetwatervoorraad in het IJsselmeer en Markermeer aan te leggen door minder vaak te spuien.

Het huidige vaste zomerpeil in het IJsselmeer, Markermeer en het IJmeer van NAP ­-0,20 m wordt na vaststelling van het peilbesluit vervangen door een peil met een bandbreedte tussen NAP -0,10 m en NAP -0,30 m. In de Veluwerandmeren blijft het zomerpeil onveranderd. Het winterpeil in de meren verandert niet. Het nieuwe peilregime zal niet van de ene op de andere dag worden ingevoerd. Het operationele peilbeheer zal op basis van het nieuwe peilbesluit nog worden uitgewerkt in protocollen, die eenvoudig bijgesteld kunnen worden op basis van de opgedane ervaringen. In 2019 is het fluctuerende zomerpeil een feit.

Aanpassingen

Het ontwerp-peilbesluit heeft vanaf 3 oktober ten inzage gelegen, samen met de MER (milieueffectrapportage), de Natuurtoets en de passende beoordeling. Een deel van de ingediende zienswijzen is afkomstig van overheden, voornamelijk gemeenten. Het overige deel is afkomstig van de watersportsector, agrariërs of particulieren.

Onherroepelijk

De ingediende zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp-peilbesluit. De reacties van het Rijk worden gebundeld in de zogenoemde Nota van Antwoord. Deze wordt samen met het vastgestelde peilbesluit 6 weken op 8 locaties ter inzage gelegd. Vervolgens kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-peilbesluit, tegen het peilbesluit beroep instellen bij de rechtbank. Na het beroep kan eventueel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Daarna is het peilbesluit in principe onherroepelijk.