‘In het kader van de Meten-weten-handelenwerkwijze van het Deltaprogramma houden de experts van de kennisinstellingen – KNMI, WUR, RWS, Deltares, PBL – de vinger aan de pols om tijdig te kunnen signaleren of externe ontwikkelingen zoals een versnelde zeespiegelstijging of nieuwe inzichten tot bijstelling van de voorkeursstrategieën of deltabeslissingen zouden moeten leiden.
De eerste rapportage van deze ‘signaalgroep’ vermeldt twee gemeten trends die zich doorzetten, waarvoor een fysische verklaring is en die potentieel een grote impact op het Deltaprogramma kunnen hebben: versnelde zeespiegelstijging en toenemende piekbuien.

Consequenties

De mogelijke consequenties van versnelde zeespiegelstijging worden door Deltares en KNMI samen met de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma de komende maanden concreter in beeld gebracht. De resultaten worden gedeeld in de Stuurgroep Deltaprogramma in het voorjaar van 2018 en gerapporteerd in DP2019 (Deltaprogramma 2019). Dit kan vervolgens de basis zijn voor nader onderzoek naar nieuwe maatregelen en/of aanpassen van de voorkeursstrategieën en deltabeslissingen in de eerste zesjaarlijkse herijking van het DP in 2020.