Boeren, bierbrouwers en gemeenten: dat is nog maar een kleine greep uit de partijen die in Zuid-Nederland zijn begonnen met een project dat bijdraagt aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening. De groep is divers en loopt uiteen van scholen en onderwijsinstellingen tot zelfstandige ondernemers die goede ideeën hebben over hoe het watersysteem verbeterd kan worden.

De zandgronden in Zuid-Nederland zijn voor het overgrote deel vrij afwaterend, wat betekent dat ze voor watervoorziening grotendeels afhankelijk zijn van de neerslag die er valt. Daarom wordt in het kader van Deltaplan Hoge Zandgronden met diverse partijen samengewerkt aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening. Via de strategie (be)sparen-aanvoeren-accepteren wordt een mix van maatregelen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we de neerslag die er valt beter kunnen benutten. Waar mogelijk wordt water aangevoerd vanuit de Maas en wordt aangepast aan de natuurlijke omstandigheden zodat we ook perioden van droogte goed door kunnen komen. Meer info? Klik hier voor een filmpje.

In 2015 hebben de samenwerkende partijen op de zandgronden de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden in Regio Zuid 2016-2021 ondertekend met het Rijk. Hierin zijn onder andere financiële afspraken gemaakt. Eén van de afspraken was dat 20 procent van het beschikbare geld uit het Deltafonds en van de bijdragen van de provincies, beschikbaar is voor partijen die geen financiering hebben toegezegd in de Bestuursovereenkomst Hoge Zandgronden. In totaal gaat het om € 12,8 miljoen.

Wie de meeste punten krijgt…

Voor de zandgronden in Limburg en Noord-Brabant zijn er sinds begin 2016 subsidieregelingen die door de provincies worden uitgevoerd. Beide regelingen zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Projecten krijgen punten voor thema’s als innovatie, draagvlak, effect en kennisdeling. De projecten die de meeste punten scoren ontvangen de subsidie, totdat het beschikbare budget voor de betreffende openstelling is bereikt.

Om de initiatiefnemers te helpen bij het opzetten van een goed project, wordt gewerkt met spreekuren. Tijdens dit zogenaamde feedbackgesprek over de sterke punten en de aandachtspunten van het project, krijgen de initiatiefnemers handvatten mee om hun projectvoorstel en subsidieaanvraag te verbeteren.

Het loopt storm

In Limburg is de regeling heel succesvol afgerond.  Inmiddels is het beschikbare budget van € 8,3 miljoen toegekend aan 9 projecten, waaronder:

  • Stichting ARK Natuurontwikkeling, Stroomgebied Tungelroyse Beek – modern en veerkrachtig waterbeheer
  • Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Grensoverschrijdend Waterbeheer Kempen-Broek
  • Samenwerkingsverband Gemeenten Noord- en Midden Limburg, Stimuleringsregeling wateropgave stedelijk gebied door samenwerkende Gemeenten in Noord en Midden Limburg
  • Gemeente Sittard, Gebiedsontwikkeling Corio Glana
  • LLTB, Peilgestuurde drainage

Ook de provincie Noord-Brabant richt zich op een brede doelgroep, waarbij alleen de waterschappen zijn uitgesloten als subsidieaanvrager. Voor de waterschappen staat namelijk een andere subsidieregeling open. Het geld is verdeeld over drie openstellingen van de regeling. En ook hier loopt het storm, met een overvraging van bijna 50%. De regeling in Brabant staat vanaf 18 oktober tot en met 28 januari 2018 voor de laatste keer open. Via de website www.brabant.nl/hogezandgronden kunt u meer informatie vinden.

Groeiend projectenportfolio

Van alle projecten die subsidie ontvangen maken de provincies samen een projectenportfolio met daarin de beknopte informatie over het project. Het projectenportfolio van de Brabantse projecten vindt u hier, (het projectenportfolio van de Limburgse projecten volgt nog).