Bij afwegingen van dijkversterkings- en rivierverruimingsmaatregelen is het sinds kort mogelijk alle relevante ruimtelijke kwaliteiten te betrekken. Met de presentatie van het rapport Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit Rijntakken van het Deltaprogramma Rijn hebben alle betrokken overheden aangegeven dat zij bij afwegingen van dijkversterkings- en rivierverruimingsmaatregelen ruimtelijke kwaliteiten als criterium zullen meenemen.

In het Deltaprogramma Rijn werken overheden samen aan een krachtig samenspel van dijkverbetering en rivierverruiming, dat kansen biedt voor verbindingen met economie, ruimte en natuur. Het bestuurlijk platform Deltaprogramma Rijn heeft uitgesproken dat het ruimtelijke kwaliteit een belangrijk aspect in het rivierengebied vindt. Ruimtelijke kwaliteit zou een integraal onderdeel moeten vormen van de afwegingen en bestuurlijke afspraken over de geactualiseerde voorkeursstrategie.

Handelingsperspectief

Om hier invulling aan te geven, is vanuit het Deltaprogramma Rijn afgelopen jaar gewerkt aan de Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit Rijntakken. Het onlangs gepresenteerde rapport biedt een inventarisatie van de kernkwaliteiten in het rivierengebied én een duidelijk handelingsperspectief hoe hiermee om te gaan. Waar willen we welke kwaliteit behouden, versterken dan wel vernieuwen? Het doel is de ruimtelijke kwaliteit een volwaardige en onderbouwde positie te geven bij de actualisatie van de voorkeursstrategie Rijn. In verband daarmee is ook aanvullend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kenmerken en karakteristieken van de dijken.

Bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs in het Deltaprogramma Rijn, die bezig zijn met vervolgonderzoeken en het uitwerken van de voorkeursstrategie Rijn, vormen in eerste instantie de doelgroep van bovengenoemde verkenning. Het rapport is ook voor een breder publiek van belang, gezien het karakter van een naslagwerk. De betrokkenen stellen dat het met dit rapport mogelijk wordt bij afwegingen van dijkversterkings- en rivierverruimingsmaatregelen alle relevante ruimtelijke kwaliteiten te betrekken.

Het rapport is recent gereedgekomen dankzij een samenwerking van het projectteam Ruimtelijke Kwaliteit met regionale overheden in het Rijngebied, met ondersteuning van Wageningen Environmental Research (Alterra) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verkenning is te downloaden via: Deltaprogramma Rijn