De urgentie voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland is hoog. Het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie pleit voor een snellere en intensievere aanpak van adaptatie en bevat zeven ambities. Bestuurders vanuit heel Nederland steunen het plan en willen samen aan de slag. Het kabinet biedt het Deltaplan op Prinsjesdag 2017 aan de Tweede Kamer aan.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie beschrijft maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het bevat een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.
Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers werken al langer aan ruimtelijke adaptatie: ruimtelijke aanpassingen die een antwoord moeten geven op bovengenoemde gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door tuinen groener te maken, meer waterberging in het landelijk gebied te creëren en maatregelen te nemen tegen hittestress in het stedelijk gebied, zoals gevel- en daktuinen.
De urgentie van adaptatie is de afgelopen jaren toegenomen en dit vraagt om een snellere, intensievere en minder vrijblijvende aanpak. Nederland moet meer doen: gerichter, concreter en actiever. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie presenteert zeven ambities voor adaptatie. Meer over de zeven ambities en de context van dit deltaplan kunt u teruglezen in de speciale editie van Deltanieuws van 15 mei 2017.

Brede bestuurlijke steun voor de ambities

Op 1 juni besprak de stuurgroep Deltaprogramma het concept Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en steunde de voorgestelde aanpak. Voorafgaand aan de stuurgroep vond op 30 mei een bestuurlijke bijeenkomst plaats met ruim dertig bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies verspreid over het land en het Rijk. De bestuurders spraken brede steun uit voor de rode draad van dit deltaplan en de daarin benoemde zeven ambities.
In de bijeenkomst werd vooral aandacht besteed aan de vraag hoe bestuurders samen aan de slag moeten om de aanpak te versnellen. De aanwezigen onderstreepten de ernst van hittestress, naast dat van wateroverlast, en de noodzaak het gesprek te voeren over de mate van urgentie van ruimtelijke adaptatie. Bovendien werd benadrukt dat de kansen die nu al voor ons liggen, benut moeten worden. Zo zou ruimtelijke adaptatie integraal moeten worden meegenomen in omgevingsvisies en kunnen investeringsagenda’s al in een vroeg stadium naast elkaar gelegd worden. In algemene zin is het belangrijk dat er nog meer gedeeld en samengewerkt wordt, zowel met stakeholders binnen als buiten de eigen organisatie, tussen regio’s en met alle betrokkenen in de omgeving.
Ruimtelijke adaptatie integraal meenemen gebeurt nu ook al, bijvoorbeeld in Tilburg bij de ontwikkeling van Landschapspark Pauwels. In dit project wordt gezocht naar de integratie van opgaven voor energie, landbouw, natuur en het toevoegen van landschappelijke kwaliteit met het klimaatbestendig maken van de stad. Het gaat daarbij om de integratie van opgaven in de grotere context van het overgangsgebied tussen stad en platteland.

Met elkaar aan de slag

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden. Het is een intensivering en versnelling van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie in 2014. Ook andere partijen hebben een grote rol in de opgave van het Deltaplan en de aanpak ervan. Ruimtelijke adaptatie bepaalt de manier waarop we onze woningen en bedrijven bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur inrichten, onze landbouw vormgeven en hoe we onze netwerken en infrastructuur aanleggen, in stand houden en beheren. Een adaptieve inrichting van Nederland is een opgave waar iedereen aan bijdraagt.

Praktijkbijeenkomst ruimtelijke adaptatie

Hoe krijgen gemeenten in beeld wat de verandering van het klimaat voor hen betekent? Deze vraag staat centraal tijdens een bijenkomst die het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie in samenwerking met de gemeente Amersfoort, Operatie Steenbreek, Entente Florale en stichting CAS (Climate Adaptation Services) organiseert.

Klimaatstresstest

De bijeenkomst ‘Het klimaat in de praktijk’ vindt op donderdag 6 juli plaats in Amersfoort. Om op de verandering van het klimaat te reageren, is een goede analyse van de opgave belangrijk. Een handig en veelgebruikt hulpmiddel voor deze analyse is een klimaatstresstest.
Een klimaatstresstest is een hulpmiddel op basis waarvan u besluiten kunt nemen over de te volgen strategie of de uit te voeren maatregelen. Een goede klimaatstresstest levert voldoende basisinformatie, waarmee u het juiste advies kunt maken voor uw organisatie.
Tijdens een klimaatstresstest, ook wel klimaatscan genoemd, wordt informatie verzameld over kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast geeft een klimaatstresstest inzicht in geschikte adaptatiemaatregelen.

De bijeenkomst op 6 juli sluit goed aan op de ambitie uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, dat op Prinsjesdag verschijnt, om de kwetsbaarheden uiterlijk in 2019 landsdekkend in beeld te brengen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over het doen van een klimaatstresstest. U krijgt tips en tricks over hoe u het hulpmiddel goed kunt inzetten. Daarnaast ontmoet u marktpartijen met ervaring in het uitvoeren van klimaatstresstesten. Na de bijeenkomst weet u meer over de verandering van het klimaat en de effecten die dat heeft op uw gemeente. Daarnaast weet u welke informatie u nodig heeft voor een goede klimaatstresstest en heeft u een beeld van wat de markt te bieden heeft.

Meer informatie en aanmelden