Tijdens het Algemeen Overleg Water passeerden vorige week woensdag vrijwel alle dossiers uit het Deltaprogramma de revue. En of natuurontwikkeling en andere ‘meekoppelkansen’ nu wel of geen expliciet doel zijn, over een ding liet demissionair minister Schultz geen misverstand bestaan: veiligheid gaat altijd voor.

‘Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie ontvangt u met Prinsjesdag, daar mag ik nu eigenlijk nog niets over zeggen’. Het was een van de laatste reacties van demissionair minister Melanie Schultz van Haegen op de meer dan 80 vragen die ze op 21 juni tijdens het Algemeen Overleg Water voor haar kiezen kreeg. Ja, de Kamerleden waren nieuwsgierig naar water en waren in groten getale naar het debat gekomen. Nog niet eerder was de opkomst voor een debat over water zo hoog (D66, GL, VVD, CU, PVV, 50+, SP, CDA, PvdD).

Liever zorgvuldig dan snel

De dijkversterking van de Markermeerdijk was een van de centrale onderwerpen van het debat, met name voor de trajecten Durgerdam en Uitdam.

Bewoners bij Uitdam kunnen zich niet vinden in de voorgestelde variant voor het versterken van hun dijk en voelen zich onvoldoende gehoord. Op verzoek van de betrokkenen vervulde de deltacommissaris een onafhankelijke regierol om partijen – zowel overheden als bewoners – nader tot elkaar te brengen en te adviseren over oplossingsvarianten. De deltacommissaris is op 27 juni met een advies (zie pagina 5) gekomen.
Minister Schultz: ‘Op 5 juli is er weer een bestuurlijk overleg met de provincie en het waterschap en dan moeten we kijken of we tot overeenstemming kunnen komen'.

Voor het dijktraject bij Durgerdam is besloten iets meer tijd te nemen, lichtte de minister toe, die draagvlak vooropstelt. ‘Liever zorgvuldig dan snel’, hield ze de Kamerleden voor. Ze gaf aan op de hoogte te zijn van het onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren naar de veiligheid van het dijktraject. Schultz: ‘De einddatum is 2021, maar zoals gezegd staat zorgvuldigheid voorop'. Daarmee kan ook recht worden gedaan aan de wens voor betere participatie, die onder meer voortkwam uit de evaluatie van de Deltawet en ook door Kamerleden werd onderstreept.

... maar veiligheid voorop

Het begrip ‘meekoppelen’ viel ook meerdere keren tijdens het debat. Het ging over het meekoppelen van ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven met wateropgaven. De ene partij is bang dat dit tot doel verheven wordt en de waterveiligheid niet meer centraal staat terwijl het voor de andere partij (GL, PvdD) niet ver genoeg kan gaan. Varik Heeselt kwam vaak voorbij als voorbeeld. Wat prevaleert daar eigenlijk? Waterveiligheid of natuurontwikkeling?

Over die laatste vraag was de minister duidelijk. Voor haar staat de veiligheid altijd voorop. Tegelijkertijd kunnen door andere stakeholders in het gebied meekoppelkansen voorgedragen worden. Minister Schultz refereerde aan succesvolle projecten als De Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar een tot dan toe harde zeedijk een metamorfose onderging tot een prachtig duinlandschap en strand en het Zeeuwse project Waterdunen waarbij veiligheid en recreatie hand in hand gaan. Kenmerkend voor deze projecten is dat andere stakeholders mee-investeren, zoals de provincie, gemeenten, maar ook private partners.

En de natuur dan?

GroenLinks miste het meekoppelen van natuur als expliciete doelstelling. Schultz benadrukte dat ze vindt dat je niet vanuit het waterveiligheidsbudget andere zaken dan waterveiligheid moet bekostigen. Bij Ruimte voor de Rivier, waaraan meermaals werd gerefereerd, was voor landschappelijke doelstellingen extra budget beschikbaar. Maar de budgetten zijn niet meer zo ruim als toen. In het Deltaprogramma is 200 miljoen voor meekoppelkansen opgenomen. ‘Dat is 100 miljoen per riviertak, vele malen minder dan we vroeger bij Ruimte voor de Rivier hadden. Ik ben een groot voorstander van integraal werken, maar dat zullen we ook integraal moeten bekostigen.’

Bekijk hier het volledige debat: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/water-3

Participatie op de werkvloer

Naar aanleiding van de evaluatie van de Deltawet vroeg het fractielid van het CDA hoe de Deltacommissaris participatie gaat bevorderen. De Deltacommissaris zorgt er al voor dat heel veel partijen worden betrokken. 'Ik zie dat waterbeheerders dat ook doen. Dat is goed, participatie moet plaatsvinden op de werkvloer. De Deltacommissaris moet partijen bij elkaar brengen en stimuleren'.

Uit de vragen bleek tot slot een grote belangstelling voor het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Kamerleden gaven aan daarin een aanpak te willen lezen voor droogte en bodemdaling. Ze zullen nog even geduld moeten hebben. Met Prinsjesdag wordt het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bekijk hier het volledige debat:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/water-3