Op 9 februari 2017 was de jaarlijkse werkconferentie van Zuidwestelijke Delta met als thema ‘Op Koers naar de Nieuwe Delta’. Ruim honderd deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta en wat de community nodig heeft om samen successen te boeken. Voorzitter van het Gebiedsoverleg Ben de Reu: ‘Samenwerking is nodig voor het laten slagen van onze plannen. Zeker binnen Zuidwestelijke Delta waar het ecologisch herstel van de grote wateren een extra uitdaging is naast waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Het is van belang volop koers te houden deze opgave samen aan te pakken!’


Het sleutelwoord bij Zuidwestelijke Delta is samenwerking in de regio. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen zijn direct betrokken via de Adviesgroep. Zij adviseren het Gebiedsoverleg. Op de conferentie gaven gemeenten en maatschappelijke organisaties aan het essentieel te vinden om te blijven participeren. Ook als de financiering voor grote projecten zoals Grevelingen Volkerak-Zoommeer nog niet rond is. Een oproep uit de zaal: blijf elkaars belangen zien en benut de kansen om belangen op lokaal niveau meer met elkaar te verbinden.

Blijf experimenteren en deel successen

Een andere conclusie was: blijf samenwerken aan kleinere projecten en experimenten. Inspireer elkaar door successen te delen. Zo versterken we het vertrouwen en dat is essentieel voor de slagkracht van de samenwerking in de Zuidwestelijke Delta. Wees verder bewust van het feit dat al die projecten tussenstappen zijn die bijdragen aan het uiteindelijk toekomstbeeld van de Zuidwestelijke Delta: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Hierbij kunnen partners best anders denken over hoe je die stappen invult. Als je het lef hebt om over je grenzen heen te kijken en keuzes te maken, krijg je samen meer voor elkaar.

Op de landelijke agenda

‘De Zuidwestelijke Delta-community heeft behoefte aan meer en intensievere samenwerking’, zegt Ben de Reu als hij terugblikt op de conferentie. ‘Ik roep dan ook alle betrokkenen op: blijf elkaar opzoeken en deel kennis en ervaringen uit. Alleen dan kunnen we onze plannen laten slagen. Daarnaast blijft het agenderen op landelijk niveau een punt van aandacht. Onze plannen krijgen meer kracht als we de verbinding blijven leggen met belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals de energietransitie en de koppeling met waterkwaliteit, voldoende beschikbaarheid van zoet water en natuurontwikkelingen. We blijven op de pedalen voor een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta.’


Plannen voor participatie

De Adviesgroep ontwikkelt op dit moment een plan voor de participatie met zowel de achterban als het Gebiedsoverleg. De groep gebruikt hiervoor de uitkomsten van de conferentie. Ook de komende periode staat centraal om vanuit de actuele uitdagingen en thema’s in het gebied en de ambities van partners te kijken hoe de community kan participeren. Met als doel om de betrokkenheid, creativiteit en slagkracht te bevorderen en successen dichterbij brengen.