Zoetwatermaatregelen:

In regio Oost hebben diverse partijen een overeenkomst ondertekend om maatregelen uit te voeren die de waterbeschikbaarheid in droge tijden moet verbeteren. Al deze verplichtingen zijn vastgelegd in het werkprogramma ‘Wel Goed Water Geven!’. Maar hoe krijg je een grondeigenaar zover dat die zoetwatermaatregelen gaat nemen?


De uitvoering van de maatregelen is inmiddels gestart. Met name de waterschappen en gemeenten in Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben in 2016 al veel gedaan. Punt van zorg is nog de stand van zaken bij de eigenaren van landbouwgronden en natuurterreinen, die in de uitvoering achterlopen. De Werkgroep Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) heeft daarom een strategie uitgewerkt om te zorgen dat private grondeigenaren ook hun bijdrage leveren. De realisatiestrategie is in nauw overleg met LTO, terreinbeherende organisaties (TBO) en particuliere grondeigenaren opgesteld.


Meenemen in gebiedsprocessen

De werkgroep ZON verwacht dat toegezegde maatregelen door terreinbeherende organisaties, particuliere grondbezitters en land- en tuinbouwers wel uitgevoerd gaan worden als deze worden ingebracht in gebiedsprocessen. Gezamenlijke uitvoering in een gebiedsproces, met water als verbindende factor, maakt koppeling aan andere programma’s mogelijk zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), of met maatregelen die voortkomen uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en kan zorgen voor bundeling van geldstromen. Hoe dat in zijn werk gaat heeft de werkgroep ZON beschreven in een Realisatiestrategie voor ZON-maatregelen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

 

  • In principe kan iedereen het waterschap vragen een gebiedsproces te starten om een knelpunt op te lossen.
  • Het waterschap initieert dat alle wensen en doelen van belanghebbenden worden verzameld.
  • Elke partner houdt zijn eigen verantwoordelijkheid en kan de projecttrekker leveren.
  • Doelrealisatie is belangrijk, respect voor de belangen van een andere partij nog veel meer.
  • Oplossingen zijn altijd compromissen. Niet elke maatregel hoeft een 10 of een 8 te scoren voor elk belang.

Watermaatregelen hoeven niet alleen in het hoofdsysteem plaats te vinden. Ook maatregelen op bijvoorbeeld boerenbedrijven en in natuurgebieden dragen bij aan een robuust watersysteem. Dit betekent dat nieuwe maatregelen en oplossingen beschikbaar zijn om doelen te realiseren. Voor landbouwers en terreinbeheerders is dat heel aantrekkelijk.


Overheden zijn het best toegerust om gebiedsbreed subsidies aan te vragen (voor maatschappelijke partners, red.) , bestekken te maken en de uitvoering te bewaken. Daarmee ontzorgen overheden de maatschappelijke partners en realiseren zij watersysteemdoelen, zonder alle verantwoordelijkheid over te nemen.


Zo werk je volgens het Deltaprogramma Zoetwater echt samen aan waterbeschikbaarheid en krijg je private grondeigenaren mee.