Waterbeheerders positief over Projectoverstijgende Verkenning

De waterbeheerders staan positief tegenover het opstarten van een nieuwe Projectoverstijgende Verkenning ‘Dijkverbetering Gebiedseigen Grond’. In deze verkenning wordt kennis ontwikkeld en worden innovatieve oplossingen bedacht om dijken te versterken met grond die afkomstig is uit de directe omgeving. Hiermee wordt niet alleen kennis opgedaan om het HWBP slimmer en goedkoper uit te voeren, maar eveneens duurzamer.
 

De besturen van de waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) zijn in december 2016 gevraagd te reageren op het voorlopig Hoogwaterbeschermingsprogramma 2018-2023. Dit komt voort uit de Waterwet waarin de minister een hoorplicht heeft alvorens het programma vast te stellen. In de consultatieperiode hebben we waterschappen tevens de conceptprogrammering besproken in de gebiedsoverleggen van het Deltaprogramma, om de samenhang tussen voorkeursstrategieën en het Hoogwaterbeschermingsprogramma te borgen en meekoppelkansen in beeld te brengen.


Het aangepaste programma zal nu in de diverse gremia – Uniewerkgroep Waterkeren WWK, Directeurenoverleg, Uniecommissie Waterkeren CWK, Afstemoverleg IenM – worden besproken, waarna de Stuurgroep op 24 mei 2017 het voorlopige programma vaststelt en met een advies naar de minister doorstuurt. Tenslotte zal het Deltaprogramma 2018-2023 definitief worden vastgesteld en met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.