Dit jaar is de Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden (POV Voorlanden) van start gegaan. Het doel van de POV Voorlanden is dat vanaf 2019 het effect van voorlanden door alle beheerders van primaire waterkeringen optimaal wordt gewogen bij het versterken en beheren van de keringen. Een van de referentieprojecten uit deze POV is de Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

De POV maakt onderdeel uit van de kennisagenda van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.


Voorlanden zijn buitendijkse terreinen die buiten de formele invloedssfeer van de beheerder liggen. De terreinen kunnen bebouwde/begroeide voorlanden zijn, maar ook havendammen, een kleidek en kwelders. Deze buitendijkse elementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de waterveiligheid en de overstromingskans verkleinen. Omdat er bij voorlanden technische, beleidsmatige en/of juridische belemmeringen worden ervaren, worden deze elementen vaak niet of deels meegenomen bij de veiligheidsbeoordeling en de versterking van de waterkering. Echter, het niet meenemen van het voorland kan leiden tot onnodige afkeuring van waterkeringen en als gevolg hiervan onnodige, onnodig kostbare of lastig inpasbare dijkversterkingen. Ook blijven mogelijke oplossingsvarianten of meekoppelkansen liggen.

POV Voorlanden

De POV Voorlanden gaat bestaande en nieuwe kennis bundelen. Daarnaast gaat ze binnen specifieke referentieprojecten de beheerders ondersteunen bij de omgang met voorlanden en het beantwoorden van beslisvragen in de werkprocessen versterken, beoordelen en beheren van primaire waterkeringen. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is trekker van de POV Voorlanden. De POV Voorlanden is een van de vijf Projectoverstijgende Verkenningen die in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2016-2021 zijn gelanceerd.


De doelstelling van de POV Voorlanden is dat door alle beheerders van primaire waterkeringen vanaf 2019 het effect van voorlanden optimaal wordt gewogen. Hierbij is het van belang dat een bewuste, expliciete en traceerbare afweging wordt gemaakt door de beheerder over het wel, niet (of deels) meenemen van voorlanden in beoordelen, ontwerpen en beheren van waterkeringen. Dat betekent dat er op het gebied van techniek, ruimte, juridische aspecten en financiën geen belemmeringen meer moeten zijn om deze keuze bewust en transparant te maken.

De POV start met een inventarisatie van een achttal lopende HWBP-projecten, waarvan de Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) er een is. De POV Voorlanden gaat de komende twee jaar enerzijds de kennis en praktijkvoorbeelden documenteren en anderzijds de leerervaringen actief delen in de relevante kennisnetwerken. De opgedane kennis en inzichten worden eind 2018 vastgelegd in een praktische landelijke handreiking. Hierdoor kunnen onnodige aanmeldingen op het HWBP worden geminimaliseerd.

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Vrijwel alle dijken aan de Krimpenerwaardzijde langs de Hollandsche IJssel voldoen niet aan de vereiste veiligheidsnormen. Onder de noemer KIJK wordt momenteel een verkenningsfase uitgevoerd. Het traject van het project loopt van Krimpen aan den IJssel, via Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg en Gouderak met veel lintbebouwing aan en op de dijk. Op de voorlanden, maar ook aan de binnenzijde van de dijk zijn bedrijven gevestigd.


De verwachting is dat voor 2,1 kilometer geen of een zeer beperkte maatregel nodig is vanwege de aanwezigheid van breed en hoog voorland. De POV Voorlanden helpt project KIJK bij de technisch-inhoudelijke en juridische vragen die hierbij ontstaan.