Actualisatie voorkeursstrategie Rivieren-Rijn:


Het Bestuurlijk Platform Deltaprogramma Rijn heeft op 12 januari de ambitie vastgesteld voor de actualisatie van de voorkeursstrategie Rivieren-Rijn.Deze ambitie wordt komend jaar vertaald naar een concreet programma voor de IJssel, de Waal en het splitsingspuntengebied met het krachtige samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking als uitgangspunt.

Het ambitiedocument schetst achtergronden en beoogde resultaten van verdere aanpak en uitwerking van de voorkeursstrategie. Afgesproken is dat wordt toegewerkt naar een gezamenlijk verhaal dat partijen inspireert, verbindt en beweegt. Gelet op het belang van een brede samenwerkingscoalitie worden samenwerkingsrelaties in het rivierengebied die rondom het Deltaprogramma zijn ontstaan, gecontinueerd en waar mogelijk geïntensiveerd. Het streven is te komen tot een programmavoorstel met financiële onderbouwing, op basis waarvan het Bestuurlijk Platform, de minister van IenM en andere betrokken partijen een akkoord bereiken over een pakket van rivierverruimende maatregelen in samenhang met dijkverbetering langs de Rijntakken.


Onderzoek splitsingspuntengebied

In het splitsingspuntengebied is een nader onderzoek gestart naar haalbaarheid en effectiviteit van rivier-verruimende maatregelen in het gebied van de uiterwaarden rond Arnhem: Meinerswijk, Stadsblokken, Bakenhof en Huissensche Waarden. Dit zijn nieuwe maatregelen die in beeld komen vanuit de noodzaak om de afvoerverdeling tussen Nederrijn en IJssel in balans te houden. Het resultaat voedt de afwegingen rond de voorkeursstrategie voor de Rijntakken. Die vraagt een goed afgestemd samenhangend pakket van maatregelen voor dit gebied en de maatregelen Rivierklimaatpark IJsselpoort en Havikerwaard.


Krachtig samenspel

In de voorkeursstrategie Rivieren-Rijn is ter hoogte van Oosterhout een dijkverlegging voorzien in de periode 2030-2050. In de verkenning Wolferen-Sprok wordt nu bekeken of deze dijkverlegging niet meegenomen kan worden in de verkenning voor de dijkverbetering. Het is niet efficiënt om eerst de dijk te versterken en dan een aantal jaren later die voor een deel weer te verleggen. Door het waterschap en provincie wordt daarom met het directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ingezet op een pragmatische aanpak. Op die manier kan heel concreet inhoud worden gegeven aan het krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming – de insteek voor de voorkeursstrategie – en aan de kansen die de optelsom van beide maatregelen biedt.