De Geuzenlinie moet recreatie, verkeer en een (specifieke) vraag naar werkgebieden combineren met waterberging. Begin dit jaar zijn de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne gestart met het Gebiedsprogramma Geuzenlinie aan de noordrand van het eiland Voorne-Putten.

De input van dit project wordt gebruikt om te komen tot het Gebiedsprogramma Geuzenlinie Voorne-Putten. In dit gebiedsprogramma worden de door de gezamenlijke gemeenten gewenste ontwikkelingsrichting voor de noordrand concreet vastgelegd. In het gebiedsprogramma wordt ook de opgave op het gebied van waterveiligheid meegenomen. De Geuzenlinie is vanwege deze verbinding met waterveiligheid opgenomen in de uitvoeringsagenda van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

In 2015 hebben de gemeenten samen een gebiedsperspectief ‘Geuzenlinie Voorne-Putten’ opgesteld voor de noordrand van het eiland, als eerste opgave uit de ‘Gebiedsvisie Voorne-Putten (her-)ontdekt’ uit 2012. Het Gebiedsprogramma Geuzenlinie Voorne-Putten is het vervolg op dit gebiedsperspectief. Begin dit jaar zijn de gemeenten gestart met een nadere uitwerking van het project.

Waterveiligheid

Het thema waterveiligheid krijgt specifieke aandacht in het gebiedsprogramma. Het plangebied wordt aan de noordrand begrensd door de primaire waterkering. Aan de zuidkant bevinden zich secundaire waterkeringen. Daartussen liggen laaggelegen gebieden die bij een eventuele dijkdoorbraak snel en diep onderlopen. Met een ontwerpend onderzoek wordt nagegaan hoe kwetsbaar de waterkering en het achterliggende gebied zijn, welke knelpunten en (meekoppel)kansen dit met zich meebrengt en in welke concepten en randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling dit kan worden vertaald.

Met dit project krijgt de regio een gebiedsprogramma waarmee de noordrand van Voorne-Putten zich geleidelijk ontwikkelt tot een extra laag in de bestaande landschapstypologie.

De Geuzenlinie

De noordrand van Voorne-Putten vormt een uniek overgangsgebied. Het ligt parallel aan de wereldhaven Rotterdam en de groenblauwe openheid van de zuidwestelijke delta. Het Hartelkanaal aan de noordzijde en de Groene Kruisweg aan de zuidkant vormen de natuurlijke grenzen van dit gebied. Door haar geografische ligging en de invloedssferen van het Haven Industrieel Complex, is de Geuzenlinie een kansrijk gebied voor diverse ontwikkelingen.

De regio wil met dit project een landschappelijke buffer maken met ruimte voor een beperkt aantal kwalitatief hoogwaardige bedrijven en recreatievoorzieningen in de noordrand van Voorne-Putten. Er is in dit gebied vraag naar ruimte voor het creëren van een landschappelijke buffer, (toekomstige) vraag naar (specifieke) werkgebieden, effecten van toenemende mobiliteit, toenemende behoefte aan recreatieruimte, behoefte aan waterbergingsgebieden, ruimte voor het oplossen van energie- en klimaatvraagstukken en (geringe behoefte) aan huisvesting.


Voor het project werkt een brede ambtelijke projectgroep van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samen. Met behulp van actieve werksessies en diverse gesprekken met stakeholders in het netwerk, worden er verbindingen gemaakt tussen lokale vraagstukken. Ook wordt er een reactie gegeven op actuele kwesties die vanuit een bredere context op Voorne-Putten afkomen.