Het is al nieuws van twee maanden geleden, maar natuurlijk kan ook Deltanieuws er niet aan voorbijgaan. Het kabinet heeft per 1 februari besloten Wim Kuijken als deltacommissaris te herbenoemen voor een volgende periode.

Wim Kuijken. Beeld: Capital Photos - Frank van Beek

Kuijken, die onder meer secretatis-generaal is geweest van het ministerie van Algemene Zaken onder de premiers Kok en Balkenende, is sinds 1 februari 2010 deltacommissaris. De Deltawet, die in 2012 tot stand kwam, bepaalt dat de deltacommissaris eenmaal mag worden herbenoemd. In een reactie zegt Kuijken ‘vereerd’ te zijn met het vertrouwen dat het kabinet en de deltacommunity hem geven.

Positieve evaluatie en ‘forse opgaven’

De herbenoeming volgt op een uitgebreide evaluatie van het Deltaprogramma door een onafhankelijke commissie onder leiding van Peter Veld. In het evaluatierapport ‘Op Peil’ kwam de commissie in 2016 tot het oordeel dat de Deltawet en het stelsel van deltaprogramma, deltafonds en deltacommissaris tot nog toe zeer goed gefunctioneerd hebben.


Er staat de deltacommissaris echter ook flink wat werk te wachten. Kuijken: ‘In het Deltaplan Waterveiligheid worden in de komende jaren de primaire waterkeringen beoordeeld op basis van de nieuwe normen. In het Deltaplan Zoetwater worden afspraken gemaakt over de waterbeschikbaarheid. Op het moment wordt er hard gewerkt aan de opstelling van een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat op Prinsjesdag als onderdeel van het Deltaprogramma 2018 gepresenteerd wordt. Daarnaast zijn we de systematiek ‘Meten, Weten, Handelen’ aan het inregelen waarmee we volgen of we op koers en op schema liggen. Voor mijn wettelijke taak – het jaarlijks doen van een voorstel voor het Deltaprogramma en het bewaken van de voortgang en samenhang daarvan – heeft het kabinet vlak voor de jaarwisseling in reactie op de evaluatie van de Deltawet bovendien vijf waardevolle aandachtspunten meegeven: de omslag naar de uitvoering, integraliteit, versterking van de regionale slagkracht, participatie en adaptiviteit. Ook daarmee gaan we in de komende fase van het Deltaprogramma hard aan de slag.’