Waterbeheerders positief over Projectoverstijgende Verkenning

De waterbeheerders hebben ingestemd met het voorlopig programmavoorstel 2018-2023. Daarnaast hebben ze ingestemd met het verzoek om een nieuwe Projectoverstijgende Verkenning ‘Dijkversterking Gebiedseigen Grond’ op te starten.


De besturen van de waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) zijn in december 2016 gevraagd te reageren op het voorlopig Hoogwaterbeschermingsprogramma 2018-2023. Dit komt voort uit de Waterwet waarin de minister een hoorplicht heeft alvorens het programma vast te stellen. De Programmadirectie Hoogwaterbescherming (van het ministerie van IenM en de waterschappen) heeft van alle waterschappen en RWS reacties ontvangen.


Een aantal waterschappen heeft om verschillende redenen verzocht om enkele van hun projecten aangepast te programmeren om zo de capaciteit van het waterschap gelijkmatiger te verdelen. Wijzigen van de programmering van enkele projecten uit het programma gebeurt altijd zorgvuldig zodat dit past binnen de uitgangspunt van prioriteren op basis van veiligheidsrisico (afstand tot de norm) zoals dit door de waterschappen en IenM samen is afgesproken. Daarnaast zijn in de rijksbegroting vastgelegde financiën een ‘hard’ gegeven voor de programmering.


Er is in overleg met deze waterschappen gezocht naar oplossingen om aan de verzoeken van de waterschappen tegemoet te komen. Afhankelijk van de wensen van de waterbeheerders is een mogelijkheid om eerder te starten met verkenningen, maar de realisatie pas te programmeren wanneer er duidelijkheid is over de precieze opgaven in de projecten en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Een andere mogelijkheid is om met voorfinanciering projecten op te pakken.


De waterbeheerders staan positief tegenover het opstarten van een nieuwe Projectoverstijgende Verkenning ‘Dijkverbetering Gebiedseigen Grond’. In deze verkenning wordt kennis ontwikkeld en worden innovatieve oplossingen bedacht om dijken te versterken met grond die afkomstig is uit de directe omgeving. Hiermee wordt niet alleen kennis opgedaan om het HWBP slimmer en goedkoper uit te voeren, maar eveneens duurzamer.


In de consultatieperiode hebben de waterschappen tevens de conceptprogrammering besproken in de gebiedsoverleggen van het Deltaprogramma, om de samenhang tussen voorkeursstrategieën en het Hoogwaterbeschermingsprogramma te borgen en meekoppelkansen in beeld te brengen.


Het aangepaste programma zal nu in de diverse gremia – Uniewerkgroep Waterkeren WWK, Directeurenoverleg, Uniecommissie Waterkeren CWK, Afstemoverleg IenM – worden besproken, waarna de Stuurgroep op 24 mei 2017 het voorlopige programma vaststelt en met een advies naar de minister doorstuurt. Tenslotte zal het Deltaprogramma 2018-2023 definitief worden vastgesteld en met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Aankondiging

 

Dijkwerkersdag 2017

Dromen, durven, doen is het thema van de komende Dijkwerkersdag die op dinsdag 23 mei gehouden wordt in MediaPlaza in Utrecht.

Boodschap tijdens de dag is ‘Werken aan waterveiligheid, dat doen we samen!’. Dat doe je door te dromen, te durven en te doen, samen met collega's uit andere sectoren. Genodigd zijn daarom niet alleen mensen die in hun dagelijkse werk bezig zijn met waterveiligheid, maar ook mensen die bijzondere interesse hebben in het dijkwerkersvak zoals vakpers, ondernemers, studenten, waterdocenten en iedereen die geïnformeerd wil worden over het werk van de dijkwerkers. Het programma is opgebouwd rondom vier subthema’s:
 

  1. Innovatie: de laatste (technische) ontwikkelingen rondom het dijkwerkersvak;
  2. Inspiratie: aan de hand van prachtige praktijkcases wordt getoond wat voor goed werk de dijkwerkers doen;
  3. Ideeënpitch: ondernemers, studenten en andere toppers in de waterbranche worden getriggerd om hun idee te presenteren tijdens het event;
  4. Verbinden: instrumenten en informatie die nodig is om de samenwerking tussen stakeholders te verbeteren, te denken valt bijvoorbeeld aan het inzetten van online communities.

Meer informatie en aanmelden via: www.dijkwerkersdag.nl