Tussentijdse evaluatie Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie


Om de in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie gestelde doelen te halen, zal er ‘een tandje bij’ moeten. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie, die eind januari verscheen en de vraag beantwoordt of we op koers liggen met het programma.

Uit de gesprekken blijkt dat bij het invulling geven aan de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie goede dingen zijn gedaan, en dat het glas dus half vol is als je terugkijkt, stelt onderzoeker Robert de Graaff. ‘Maar vooruitkijkend is het glas eigenlijk half leeg. Er is schaalvergroting nodig. Gemeenten en waterschappen moeten actiever aan de slag.’

Twee jaar geleden werd de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld. Daarin hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Daarnaast is afgesproken dat klimaatbestendig en waterrobuuste inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van deze partijen.

Om doelmatiger en beter te gaan samenwerken en de benodigde schaalvergroting na te streven, pleit De Graaf voor een indeling in regio’s waar het watersysteem en de bodem samenhangen. Welke indeling daarvoor het beste gevolgd kan worden, is nog onderwerp van gesprek. ‘Alleen met een gezamenlijke aanpak kun je gezamenlijke dreigingen het hoofd bieden’, stelt De Graaff. ‘We moeten het blijven stimuleren en er energie op zetten, maar er moet ook energie ín zitten. Mensen moeten de urgentie voelen en die samen willen aanpakken.’

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

De stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie onderschrijft de conclusie dat er een tandje bij moet. En meer dan dat. Ook zij vinden dat de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie om een transitie vraagt. Meer inhoudelijke samenhang, slimme onderlinge samenwerking op de juiste momenten en het zoeken van een passende manier van financiering voor het nemen van ruimtelijke maatregelen, die rekening houden met de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. De Omgevingswet kan daarbij gaan helpen.

De gezamenlijke overheden zijn al enige tijd bezig om bovenstaande doelstellingen in de praktijk te brengen, met hulp van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat op Prinsjesdag dit jaar voor het eerst deel zal uitmaken van het jaarlijkse Deltaprogramma zal dat ‘tandje erbij’ concreet maken.