Rivieren Maas

Dit artikel hoort bij: Deltanieuws 01

Rivierverruiming in Maasvallei biedt bijdrage aan veiligheid

Actualisatie voorkeursstrategie Maas


De actuele overstromingskansen van de rivierdijken in de Maasvallei zijn op veel trajecten groter dan volgens de nieuwe veiligheidsnormen mag. Het gevolg is een flinke waterveiligheidsopgave.In 2014 is een  voorkeursstrategie voor de Limburgse Maasvallei ontwikkeld.

In 2014 is een voorkeursstrategie voor de Limburgse Maasvallei ontwikkeld. In 2016 is gestart met het selecteren en bundelen van maatregelen om tot haalbare en betaalbare maatregelpakketten te komen voor de lange termijn (2050). De veiligheidsopgave betekent niet alleen dat de dijken hoger moeten; een deel van de opgave is ook in de ‘breedte’ van het rivierbed/Maasdal op te vangen.


Eerder is aangetoond dat de ruimte die de Maasvallei nog heeft, kansen biedt om (een gedeelte van) de waterveiligheidsopgave in te vullen. Die opgave neemt in de toekomst naar verwachting nog verder toe door hogere Maasafvoeren als gevolg van klimaatverandering.


In het Deltaprogramma Maas wordt de uitwerking van maatregelen getrokken door de provincie Limburg (Maasvallei) en door de provincie Noord-Brabant (Bedijkte Maas). De Provincie Limburg heeft samen met de regio mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt waarin rivierverruiming expliciet is meegenomen, om zo invulling te geven aan een robuuste en toekomstbestendige inrichting van de Maasvallei. Het resultaat is een Maasvallei-scenario dat bestaat uit een krachtig samenspel van rivierverruiming en dijkversterking.


De ontstaansgeschiedenis en de huidige structuur van het landschap vormen de basis voor de uitwerking van oplossingsrichtingen. Door gebruik te maken van de karakteristieke eigenschappen van de Maasvallei, kwamen vijf redeneerlijnen tot stand om het speelveld van de oplossingsrichtingen te verkennen. De maatregelpakketten, die uit de redeneerlijnen volgen, onderscheiden zich vooral in de mate waarin de waterveiligheidsopgave wordt opgelost met rivierverruiming of dijkversterking.

Maasvallei-scenario

Op basis van de redeneerlijnen die met de regio in diverse werksessies zijn uitgewerkt, is een ‘Maasvallei-scenario’ opgesteld. Dit scenario is geen blauwdruk, maar beschrijft de contouren van een mogelijk toekomstbeeld dat kan helpen bij het verder vormgeven van de herinrichting van de Maasvallei.


De methode is gebaseerd op de risicobenadering en maakt gebruik van informatie over uitvoeringskosten, kostenefficiëntie, robuustheid, meekoppelkansen en ruimtelijke kwaliteit. Het bijbehorend maatregelpakket laat zien op welke manier de Maasvallei tot 2050 beschermd kan worden tegen overstromingen. Het pakket draagt ook bij aan andere gebiedsdoelen, geeft een impuls aan de regionale ontwikkeling en versterkt de ruimtelijke kwaliteit.


De  maatregelen uit het Maasvallei-scenario worden gecombineerd met de maatregelen  in de bedijkte Maas om tot een Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas (AUM) op Maasbreed niveau te komen. Deze uitwerkingen zullen nog doorlopen tot in 2018.  Bij de verdere verkenning van het Maasvallei-scenario krijgen meekoppelkansen en het aansluiten op de Bedijkte Maas extra aandacht en zal er verder veel aandacht uitgaan naar het creëren van draagvlak. Door het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van de verschillende Maastrajecten binnen de vallei, kan ook de regionale ontwikkeling een impuls krijgen.


Voor meer informatie: neem contact op met Hanneke Vreugdenhil of Marieke Burger.