De voorbereiding om te komen tot flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied krijgt steeds meer vorm. De geplande terinzagelegging van het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied medio mei van dit jaar maakt dat ook het project Operationaliseren Flexibel Peilbeheer steeds concreter kan worden. Hiermee komt zicht op de uitvoering van de Deltabeslissing IJsselmeergebied, waardoor het mogelijk wordt de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer en Markermeer in de zomerperiode te vergroten. Als alles volgens planning verloopt, is het flexibel peilbeheer in 2023 een feit.

In nauwe relatie met de voorbereiding van het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied wordt gewerkt aan het operationaliseren van het flexibel peilbeheer. Het Nieuwe Peilbesluit vormt namelijk het juridische kader (‘wat’) waarbinnen de criteria voor de uitvoering van flexibel peilbeheer (‘hoe’) moet worden bepaald. Het Peilbesluit is dus leidend. Doel is een veilig en veerkrachtig IJsselmeer en Markermeer te creëren met volop aandacht voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening, natuur en overig gebruik. Om het doel te kunnen bereiken is het nodig dat de waterbeheerders elkaars systemen kennen en begrijpen, afspraken maken en monitoren. Daartoe wordt in het project ‘Operationaliseren Flexibel Peilbeheer’ door alle waterbeheerders van de regionale watersystemen (negen waterschappen) en het hoofdwatersysteem (Rijkswaterstaat) samengewerkt aan het opstellen van protocollen waarmee de waterbeheerder van het IJsselmeergebied het beste uitvoering kan geven aan het Nieuwe Peilbesluit.

Vertrouwen

In verband met de toename van dynamiek in het beheer van het watersysteem is voor het operationaliseren van het flexibel peilbeheer het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen de waterbeheerders en de omgeving noodzakelijk. Dat betekent een samenspel dat gestoeld is op:

  • vertrouwen tussen overheden;
  • vertrouwen in de voorspellings- of beslissingsondersteunende instrumenten zoals neerslag, wind, aanvoer en watergebruikhoeveelheden.


Deze samenwerking wordt ook bevorderd door het landelijke programma Slim Watermanagement – waar het IJsselmeergebied als een van de zes regio’s in participeert – dat als doel heeft om tot een optimalisatie van het waterbeheer over de beheergrenzen heen te komen. Ook dit vereist dat er meer met een ‘overkoepelende systeembril’ en minder vanuit het eigen beheergebied gekeken moet worden. Daarom werkt het projectteam bestaande uit alle deelnemers uit de regio organisatorisch aan:

  • bestuurlijk en ambtelijk draagvlak;
  • het leren kennen van elkaar en elkaars organisaties;
  • het maken van onderlinge afspraken.


Hierbij is een goede informatie-uitwisseling essentieel. Daarom wordt er gewerkt aan een gezamenlijk informatiescherm dat eind 2017 gereed zal zijn.


Het ‘flexibel’ beheren van het peil in het IJsselmeergebied betekent dat ten opzichte van de huidige situatie, het peil binnen de in het Nieuwe Peilbesluit vast te stellen bandbreedte en kaders mag fluctueren. Om het gezamenlijke doel van het flexibel peilbeheer te bereiken, wordt een beoogd peilverloop beschreven waarvan onder bepaalde situaties Rijkswaterstaat Midden-Nederland, beheerder van het hoofdwatersysteem IJsselmeergebied, mag afwijken. Onder welke omstandigheden en hoe tot deze keuze kan worden gekomen, wordt momenteel onderzocht en aan de voorkant zo helder mogelijk omschreven.

Leren implementeren

Voordat flexibel peilbeheer daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast, is het van belang om de nieuwe methodiek en protocollen te testen. Deze tests geven naar verwachting waardevolle informatie voor het daadwerkelijk flexibel beheren van het peil in het IJsselmeergebied, en leiden tot inzichten op het gebied van noodzakelijk doorontwikkeling van kennis- en informatiesystemen. Door gebruik te maken van simulaties (serious gaming) en daadwerkelijk optredende situaties kan snel ervaring op worden gedaan over de werkbaarheid van flexibel peilbeheer.


Planning

Het project wordt in verschillende fases uitgevoerd:

2015-2017:     planuitwerking

2018-2023:     realisatie - ‘lerend implementeren’ - evaluatie en monitoring