Rondetafels Ruimtelijke Adaptatie

Hoe maken we Nederland waterrobuust en klimaatbestendig? Hoe ziet dat er dan uit? En wat moet in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan om dat te bereiken? Op 7 maart en 9 maart zijn in totaal zo’n zeventig niet-overheidsorganisaties hierover met elkaar in gesprek gegaan.

Zo sloten onder meer het Rode Kruis, Natuurmonumenten, het Nationaal Groenfonds, kennisinstellingen, partijen uit de bouwketen, diverse brancheverenigingen, belangenverenigingen en adviesbureaus aan. Onder leiding van Carolien Gehrels (Arcadis, ex-wethouder Amsterdam) werd gesproken over urgentiegevoel, experimenteerruimte en meekoppelen met andere opgaven in de fysieke leefomgeving. De bijeenkomst werd afgetrapt door watergraaf Stefan Kuks (Waterschap Vechtstromen en voorzitter stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie) en de Deventer burgemeester Andries Heidema (lid stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie). Belangrijkste boodschap: het klimaat verandert sneller dan we dachten en de aanpak om te komen tot een waterrobuuste en klimaatbestendige fysieke leefomgeving moet sneller. De schade als gevolg van extreme buien, periodes van droogte en hitte wordt anders te groot.


Omgevingswet komt als geroepen

Er moet dus een tandje bij. Welke rol spelen niet-overheden daarbij? Tijdens deelgesprekken over de thema’s hittestress & gezondheid, stad & landelijk gebied en opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap kwam een aantal interessante kwesties bovendrijven.


Regelmatig kwam naar voren dat de modernisering van het omgevingsrecht (de Omgevingswet) en de bijbehorende omgevingsvisies volop kansen bieden om ruimtelijke adaptatie veel meer te vervlechten met andere thema’s zoals energietransitie, woningbouwopgaven en recreatie. De opgaven moeten in een vroeg stadium integraal benaderd worden, waarin ruimtelijke adaptatie geen sectorale toets is waar achteraf pas naar gekeken wordt.


Deelnemers uit de bouwwereld benadrukken dat het van groot belang is dat opdrachtgevers de goede uitvraag stellen aan potentiële opdrachtnemers. Door met elkaar vooraf in dialoog te gaan, komt een klimaatbestendig resultaat sneller binnen handbereik. Daarnaast is het zaak om slim mee te koppelen met andere ingrepen in de fysieke omgeving. Zo kan nadat de straat open is geweest ter vervanging van een riolering, de openbare ruimte gelijk waterrobuust worden heringericht.

Commitment groot

Na de deelgesprekken nam projectleider Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Sofie Stolwijk de uitkomsten en conclusies in ontvangst. Ze constateerde dat de betrokkenheid bij het thema groot is, dat er al organisaties bereid zijn om een ambassadeurschap te bekleden rondom ruimtelijke adaptatie en daarmee concreet aan de slag te gaan, en dat de vele goede voorbeelden de visie op een klimaatbestendig Nederland al tastbaar en levendig maken.


De uitkomsten van deze rondetafelgesprekken zijn concrete input voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat op Prinsjesdag verschijnt.